Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att införa fastighetsnära regelbunden insamling av trädgårdsavfall, grovsopor och elektronikavfall.

Taxorna för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall, grovsopor och elektronikavfall är höga. Det finns inte några rutiner för regelbunden hämtning av sådant avfall. Den enskilde fastighetsägaren måste beställa separat hämtning. Det vore givetvis mer rationellt och miljövänligt (färre trafikrörelser) om en bil regelbundet åker runt och hämtar avfallet från många fastigheter samtidigt. Kostnaden skulle också bli en helt annan och taxorna skulle med en sådan rationell hantering kunna bli mycket lägre än vad de blir med enskild budning.

Insamling av tidningspapper är ett utmärkt exempel på hur bra en regelbundet återkommande insamling kan fungera. Det hör nog till undantagen att medborgare inte samlar tidningspapper. Samma goda resultat skulle kunna uppnås om man förenklade och förbilligade hanteringen av ovannämnda avfall. Risken för att avfallet hamnar på fel plats skulle minska kraftigt. På så sätt skulle man också kunna göra stora miljövinster.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att införa regelbundet återkommande fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall, grovsopor och elektronikavfall.

Danderyd 2003 02 03


Siv Sahlström (c)