Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att undersöka möjligheterna att låta förskolor och skolor betala kostnaderna för värme, el och vatten separat och på så sätt göra det möjligt för dem att genom sparsamhet kunna påverka och sänka sina lokalkostnader.

I lokalhyran för förskolor och skolor ingår värme, el och vatten. Det betyder att det inte finns något ekonomiskt incitament för enheterna att hushålla med värme, el och vatten. De kan inte genom sparsamhet påverka sina kostnader. Det skulle vara bra ur flera synpunkter om resultatenheterna genom sparsamhet med värme, el och vatten kunde påverka sina lokalkostnader. Det är bra om vi kan nedbringa energiåtgången och det är bra om resultatenheterna kan få mer pengar till annat.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att låta förskolor och skolor betala kostnaderna för värme, el och vatten separat och på så sätt göra det möjligt för dem att genom sparsamhet kunna påverka och sänka sina lokalkostnader.


Danderyd 2002 12 16


Siv Sahlström (c)