Till kommunfullmäktige i Danderyd.Motion om att göra en ny detaljplan för kvarteret Blåsippan där den södra delen av kvarteret ändras från bebyggelseområde till park.

Det finns på flera ställen i vår kommun platser som av omkringboende betraktas som park eller ”allmänning”, det vill säga mark som skall vara tillgänglig för alla och som inte skall bebyggas. En del av dessa platser är emellertid i gamla stadsplaner planlagda för bebyggelse.

Ett av dessa områden är kvarteret Blåsippan i Stocksund. Det kommer tid efter annan förslag om att bebygga denna plats. Just nu finns ett förslag som skulle innebära att en stor parkeringsplats skulle anläggas inom området. Den föreslagna parkeringsplatsen skulle innebära att stora vackra träd måste fällas och närmiljön för de kringboende spolieras. För att kunna genomföra förslaget behöver en del av kommunens mark tas i anspråk. Vi anser att kommunens mark i kvarteret Blåsippan skall läggas ut till park.

I 1999 års översiktsplan beslutade fullmäktige att den södra delen av kv Blåsippan i Stocksund skulle planändras från bebyggelseområde till park. Det är hög tid att detta genomförs så att denna gröna oas bevaras och inte blir bebyggd.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra till byggnadsnämnden

att göra en ny detaljplan för kvarteret Blåsippan där den södra delen av kvarteret ändras från bebyggelseområde till park.

Danderyd 2004 05 03


Siv Sahlström (c)