Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om fastighetsnära insamling av återvinningsbart material.

Den fastighetsnära insamlingen av tidningspapper kommer troligen
att försvinna nästa år. Orsaken är att arbetsmiljö verket efter inspek-
tion kommit med ett föreläggande eftersom de ansett att det är för
tunga lyft för personalen som samlar in papperet. Verket har nu
givit Danderyd och några andra Norrortskommuner dispens fram till
januari 2005. Om inte arbetsmiljöproblemet är löst då kommer
insamlingen att upphöra. Det innebär att Danderydsborna i så fall
måste transportera sitt returpapper till insamlingsstationerna. De
insamlingsstationer Danderyd nu har kommer då inte på långa vägar
att räcka till utan kommunen tvingas sätta ut ett stort antal nya statio-
ner. Dessutom vet vi sedan tidigare att det är svårt att få acceptans
hos de kringboende för sådana insamlingsställen.

Vi anser det beklagligt att pappersinsamlingen, som dessutom är
lönsam, skall försvinna på grund av att man inte klarat normerna för
god arbetsmiljö
.

Enligt intentionerna i Agenda 21 skall ansvar läggas på all verksam-
het i alla led. Den fastighetsnära insamlingen av tidningspapper fyller
miljökraven enligt Agenda 21 i detta avseende. Nu gällande system
för andra återvinningsbara produkter är inte förenliga med princi-
perna i Agenda 21. De nersmutsade återvinningsstationerna i
kommunen talar sitt tydliga språk. Här är det fullt möjligt att lämna
såväl lämpligt som mindre lämpligt material på öppna återvinnings-
stationer utan uppsikt. I ett led i systemet saknas alltså tydligt ansvar
och systemet bryter samman.

 

Danderydscentern motionerade om fastighetsnära insamling av åter-
vinnigsbart material 2003 02 03. Vi skrev bland annat "Taxorna för
fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall, grovsopor och elektro-
nikavfall är höga. Det finns inte några rutiner för regelbunden hämt-
ning av sådant avfall. Den enskilde fastighetsägaren måste beställa
separat hämtning. Det vore givetvis mer rationellt och miljövänligt
(färre trafikrörelser) om en bil regelbundet åker runt och hämtar
avfallet från många fastigheter samtidigt. Kostnaden skulle också bli
en helt annan och taxorna skulle med en sådan rationell hantering kunna

bli mycket lägre än vad de blir med enskild bildning."

Motionen avslogs därför att ett provförsök i ett område på Djurs-
holm hade misslyckats. Orsaken till misslyckandet utreddes aldrig av
tekniska nämnden. Det måste dock anses helt klart att försöks-
systemet hade brister. Dels erbjöd man för hushållen otympliga
papperssäckar och dels så ingick inte glasinsamlingen i försöket
.

I dag är situationen annorlunda. Fastighetsnära insamlingssystem har
utvecklats på olika ställen i landet. Några av dem presenterades på
Elmiamässan i Stockholm i september 2004. Fungerande system
finns bland annat i Lunds kommun, där specialkonstruerade insam-
lingskärl med skilda fack lätt kan tömmas i specialkonstruerade
insamlingsbilar. Allting sker maskinellt utan tunga lyft i något led.
Ur ett Agenda 21 perspektiv kan man visa på ett tydligt ansvar i alla
led: Fastighetsägaren har ansvaret fram till att entreprenören tar
över ansvaret vid porten.

När pappersinsamlingen nu troligen kommer att upphöra finns det
anledning att snarast åter undersöka om kommunen kan genomföra
en fastighetsnära insamling av olika fraktioner. Det faktum att
pappersinsamlingen upphör bör kunna medverka till ett lyckligt
utfall eftersom Danderydsborna sedan mycket lång tid är vana att
samla papper. Det bör kunna leda till framgång också vad avser
andra fraktioner om man kan erbjuda Danderydsborna en praktisk
lösning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att snarast införa ett system för fastighetsnära insamling
av papper och annat återvinningsbart material så att det
inte blir något längre avbrott i insamlingen av papper.

att undersöka om det är möjligt att införa detta i samar-
bete med Täby eller annan närliggande kommun, som
också förlorar sin pappersinsamling.

Danderyd 2004 09 27

Siv Sahlström (c)