Motion angående kraftledningarna genom Danderyd

 

Koncessionen för 220 kV kraftledningen genom Danderyd gick ut redan år 2000.

 

För den norra delen, som ägs av Svenska Kraftnät, har Energimyndigheten i ett beslut den 22 januari 2002 anmodat Svenska Kraftnät att i samråd med berörda kommuner ta fram ett nytt koncessionsförslag i en sträckning som i mindre omfattning kommer i direkt konflikt med bebyggelsen. Svenska kraftnät har därefter utarbetat tio alternativ, med såväl markkabel, sjökabel som luftkabel i sträckningar som i många fall är dubbelt så långa som den rakaste vägen genom Danderyd (3,9 km). Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2.9.2003 avvisat samtliga alternativ som på något sätt berör Rinkebyskogen samtidigt som den hänvisat till sitt tidigare yttrande från den 14 november 2001 där de uttalat att ett i koncessionsansökan redovisat tunnelalternativ borde genomföras då detta på sikt torde vara den bästa lösningen.

 

Danderyds kommun har begärt en kompletterande utredning om ett tunnelalternativ.

 

För den södra delen av kraftledningen, som ägs av Fortum, finns redan ett tunnelalternativ utarbetat och det har också förespeglats att denna lösning skall genomföras, dock inom ett längre tidsperspektiv.

 

Danderyd genomkorsas dessutom i öst-västlig riktning av en 70 kV kraftledning. Koncessionen för denna utgår år 2013, men en tidigareläggning av en flyttning är mycket angelägen.

 

I ett regeringsbeslut daterat 2004-01-29 uppdrar regeringen åt Affärsverket svenska kraftnät att utreda utformningen av det framtida kraftledningsnätet 70-400 kV i Stockholmsregionen. En första delrapport med en strukturplan och förslag till fortsatt arbete skall redovisas senast den 15 maj 2005. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 juli 2007. Arbetet skall bedrivas i samarbete med bland andra länsstyrelsen, berörda kommuner, interkommunala samarbetsorgan och övriga kraftledningsägare inom regionen.

 

Det finns alltså risk för att en lösning av kraftledningsfrågan kan dra ut på tiden ifall inte Danderyd är aktivt pådrivande i frågan. Samtidigt kan en för Danderyd lyckosam lösning i form av ett tunnelalternativ eller t.o.m. att ledningarna dras i en annan sträckning än genom kommunen skönjas. I utredningen påpekas också att gasisolerade ställverk kan byggas på en bråkdel av det utrymme som konventionella ställverk kräver. Detta ger hopp om att det mycket förfulande ställverket vid Danderyds gymnasium skulle kunna förminskas eller t.o.m. försvinna. Samtidigt kunde frigjort område ev. utnyttjas för annat ändamål.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige uppdra åt berörda organ

 

att verka för att ställverket får en annan utformning eller flyttas till lämpligare plats.

 

Danderyd 2004-03-29

 

 

Anita Enflo