Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att låta naturmarken vid Nyby-
torp ingå i det naturreservat som skall
bildas för Ekebysjön med omgivningar.

I gällande detaljplan är Nybytorpängen utlagd som naturmark. I
översiktsplanen är hela området klassat som Skyddsvärt område av
kulturintresse. Det utgör dessutom den sydöstra gränsen för bevaran-
deområde enligt kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun.
Naturmarken är utlagd för att bevara ängsnaturen som en öppen yta i
anslutning till det ålderdomliga Nybytorp. Arbetet med att göra
Ekebysjön med omgivningar till naturreservat pågår. Det vore
lämpligt och önskvärt att naturreservatet utsträcktes till att omfatta
också detta område vid Nybytorp.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att låta naturmarken vid Nybytorp ingå i det naturreservat
som skall bildas för Ekebysjön med omgivningar.

 

Danderyd 2004 12 20
Siv Sahlström (c)