Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att använda solenergi för uppvärmning av Mörbybadet.

Mörbybadet skall byggas om. I samband med detta bör möjligheten att använda solenergi för att värma bassängen, tappvatten och ventilationsluft undersökas. Det bör vara särskilt fördelaktigt att använda solenergi för uppvärmning av en badanläggning. Nu finns alla möjligheter att utforma taket så att placeringen av solpaneler underlättas och att anpassa husets teknik för solvärme. Ett alternativ till att placera solfångarna på byggnaden kan vara att placera dem på något lämpligt ställe i badets närhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt vederbörande organ att undersöka möjligheten

att använda solenergi för uppvärmning av Mörbybadet.


Danderyd 2004 03 29


Siv Sahlström (c)