Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att förbättra möjligheten till utevistelse och promenader för de Danderydsbor som bor på våra olika äldreboenden.


Danderydscentern har motionerat om att anlägga en sinnenas trädgård vid ett äldreboende i Danderyd. Vi har grundligt utvecklat våra motiv i motionen, som vi dessvärre inte fick gehör för.

Många äldre kommer sällan ut. För alla andra åldersgrupper är man angelägen att tillgodose behovet av och önskemålet om fritidsaktiviteter som ökar intresset för att röra på sig. Kommunen satsar mycket pengar på detta dels direkt dels genom att gå i borgen för stora lån till exempel för Curlinghall. I dessa sammanhang talas det mycket om vikten av motion och friskvård. För de äldsta som inte klarar någon annan aktivitet än att promenera finns i många fall inte denna möjlighet till friskvård.

”Mer fysisk aktivitet är sannolikt det som skulle få den påtagligt största hälsoeffekten för äldre, också för de allra äldsta” säger Folkhälsoinstitutets chef doktor Gunnar Ågren. Han är övertygad om att förebyggande insatser skulle minska omvårdnadskostnaderna, det visar flera projekt runtom i landet.

Mot denna bakgrund återkommer vi med förslag om att förbättra möjligheterna för de äldre att komma ut mer. Vi föreslår att man till exempel i samråd med personalen skall undersöka möjligheten att slopa någon annan verksamhet för att få tid för promenader. Så har man gått tillväga på andra håll i landet. Man har prioriterat utevistelsen och fått friskare och piggare äldre. Långsiktigt kan det innebära att de äldre får ett bättre liv, att personalen får ett mindre tungt arbete och att omvårdnadskostnaderna minskar. Således en lönsam investering såväl mänskligt som ekonomiskt.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka vilka olika möjligheter det finns att se till att alla äldre på våra äldreboenden som så önskar får möjlighet att röra sig mer genom utevistelse och promenad varje dag.

Danderyd 2004 03 29Siv Sahlström (c)