Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att utarbeta ett formulär där Dan-
derydsborna efter ett avslutat ärende elektro-
niskt på kommunens hemsida, direkt på
platsen eller per post på ett enkelt sätt kan
värdera det bemötande de fått i samband med
att deras ärende behandlats på en förvaltning.

Många medborgare tar kontakt med oss förtroendevalda. Ibland för
att framföra synpunkter på det bemötande de fått på olika förvalt-
ningar. Det säger sig självt att en Danderydsbo som fått avslag på en
begäran eller fått ett föreläggande inte är glad och nöjd. Det ställs
därför särskilt stora krav på anställda på förvaltningar med myndig-
hetsutövning. Men även den som fått ett föreläggande eller ett avslag
på en begäran kan se att bemötandet från personalen varit mycket
professionellt och vänligt. Och det är viktigt att det är så.

Vi får många samtal med klagomål på förelägganden från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Danderydsborna klagar på konstiga regler och
bestämmelser, som inspektörerna inte råder över - men aldrig på
bemötandet. Ett utmärkt betyg åt denna förvaltning.

För att kommunens förvaltningar skall bli ändå bättre på att bemöta
medborgarna skulle det vara värdefullt att få ett omdöme när ett
ärende är avslutat. Man skulle kunna ge ett formulär i handen på den
Danderydsbo som fått ett ärende avslutat där hon/han fick göra en
värdering av bemötandet. På blanketten skriver man lämpligen att
motsvarande formulär finns tillgängligt på kommunens hemsida.
Danderydsborna kan då välja att skicka sina synpunkter elektroniskt,
lämna dem på platsen eller skicka dem i brev. Naturligtvis skall det
kunna göras utan angivande av avsändare det vill säga anonymt.

Detta skulle kunna leda till att man i ett tidigt skede upptäcker om det
finns problem på en förvaltning och kunna sätta in utbildning. Det
skulle också kunna leda till att man kan använda den förvaltning som

får särskilt höga betyg som referens och föredöme. Också
konkurrensen om att vara förvaltningen med den högsta värderingen
skulle kunna stimulera tjänstemännen att bli ändå bättre i sitt
bemötande av Danderydsborna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att utarbeta ett formulär där Danderydsborna efter ett
avslutat ärende elektroniskt på kommunens hemsida, direkt
på platsen eller per post på ett enkelt sätt kan värdera det
bemötande de fått i samband med att deras ärende
behandlats på en förvaltning.

Danderyd 2005 03 14

Siv Sahlström (c).