Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att alla ärenden som skall behandlas i kommunfullmäktige annonseras antingen
i kommunens
informationstidning eller i dagspressen.

I kommunens informationsblad Danderyds Aktuellt finns inte någon
redovisning av vilka ärenden som skall behandlas på fullmäktiges
sammanträden. Inte heller i annonserna i Dagens Nyheter och Sven-
ska Dagbladet finns någon information om vad som skall avhandlas.
Där finns endast en kungörelse om när sammanträdet äger rum.

Kommunfullmäktige är den enda direktvalda och den högsta beslu-
tande församlingen. Dessutom är det den enda där medborgarna har
möjlighet att närvara vid och följa de förtroendevaldas arbete.
Stockholms läns landsting har t ex både i Dagens Nyheter och i
Svenska Dagbladet en helsida inför varje landstingsmöte, en helsida
där man annonserar vilka ärenden som skall behandlas.

Medborgarna får således en mycket bra information om vad som
skall avhandlas och kan utifrån denna information bestämma om de
skall närvara eller lyssna på sammanträdet på radion. Förutsättnin-
gen för att medborgarna överhuvudtaget skall kunna följa den demo-
kratiska processen är naturligtvis att man berättar vad som skall ske.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta

att antingen i kommunens informationsblad Danderyds
Aktuellt eller i Dagens Nyheter/Svenska Dagbladet inför
varje fullmäktigemöte annonsera alla ärenden som skall
behandlas.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)