Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att kommunen skall anvisa
lämplig plats för eller anlägga en eller flera
boulebanor.

Att fysisk aktivitet i olika former är utmärkt friskvård för både barn
och vuxna torde det numer inte finnas några delade meningar om.
En utmärkt aktivitet som inte kostar mycket och som kan utövas av
många i olika åldrar är boulespel. Det finns redan mycket aktiva
boulespelare i Danderyd. Boule är en billig spontanidrott som inte
kräver några arrangemang.

Det är enkelt och billigt att anlägga en boulebana. Kommunen borde
kunna upplåta mindre markområden för denna aktivitet. Det finns en
boulebana i närheten av Mörby centrum, men den ligger så illa till
att de som spelar inte kan göra det ostört. I första hand borde därför
kommunen upplåta mark för eller anlägga en bana i ett centralt läge i
Mörby centrumområdet, men även sedan på flera centrala lättill-
gängliga platser i kommundelarna. Gärna i anslutning till ett torg, en
idrottsplats eller en lekplats.

Olika utomhusaktiviteter är också bra från den synpunkten att
människor är i rörelse i kommunen också under kvällstid. Ljusa
sommarkvällar kan man tänka sig att många vill ut och röra på sig i
trevligt sällskap med andra.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att anvisa lämpliga platser för eller anlägga en eller flera
boulebanor.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)