Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att ge tekniska nämnden i uppdrag
att göra en flerårig plan för hur de anvisade
medlen för drifteffektiviseringar skall
användas så att kostnaderna för uppvärmning
av kommunens fastigheter kan sänkas
.

Varje år anslås pengar på investeringsbudgeten för drifteffektivi-
seringar. Tidigare har pengarna använts och investeringarna har
inneburit att kommunen fått lägre, i vissa fall mycket lägre, drifts-
kostnader.

På senare år har dessvärre inte pengarna förbrukats. 2005 hade t ex
endast cirka en tiondel av det anvisade beloppet använts. I detta fall
är det synnerligen angeläget att tekniska nämnden verkligen använ-
der de anvisade investeringsmedlen så att kommunen kan sänka sina
kostnader för uppvärmning av fastigheterna. Det har genom åren
varit mycket lönsamma investeringar och eftersom energikostna-
derna har stigit kraftigt borde de nu vara ändå mer lönsamma.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt tekniska nämnden

att göra en flerårig plan för hur de pengar som tekniska
nämnden får för drifteffektiviseringar skall användas så
att kostnaderna för uppvärmning av kommunens fastig-
heter kan sänkas.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)