Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att se över parkeringsrestrik-
tionerna och undersöka om det finns om-
råden som tillfälligt kan ställas till förfo-
gande för helgparkering för att Dande-
rydsborna lätt skall kunna idka friluftsliv.

Många Danderydsbor är irriterade över olika parkeringsrestriktio-
ner inom kommunen. Det undandrar sig vår bedömning om vi är
striktare i detta avseende än andra kommuner. Det finns dock skäl att
ha parkeringsförbud på centrala platser på vardagar. Vi löper annars
en stor risk att få kommunen full med infartsparkerade bilar. Men
man kan t ex tänka sig att man har parkeringsrestriktioner på varda-
gar, men att det inte gäller lördag-söndag. Vi är omgivna av vatten.
Självklart måste t ex en enebybergsfamilj som vill åka skridskor
kunna ta bilen ned till isen.

Vid fullmäktiges sammanträde den 6 februari behandlades en enkel
fråga ställd till tekniska nämndens ordförande. Fullmäktigeleda-
moten, som hade "parkerat fint vid Nora Strand" hade tillsammans
med flera andra fått en böteslapp "en vacker söndag".

Ledamoten skriver bland annat "Tänk så lätt för parkeringsbolaget
att ungefär en gång varannan timme åka förbi och lappa några nya."
Alla vi medborgare förväntas sköta våra arbeten. Så också parke-
ringsvakterna. De har betalt för att se till att de parkeringsregler
som Danderyds politiker fastställt följs. De skall inte och får inte
laga efter läglighet. Ansvariga för parkeringsreglerna är tekniska
nämnden och inga andra. Parkeringsbolaget har dessutom betalt per
timme och tjänar alltså inte mer om de lappar fler, vilket man av
ovan citerade skrivning möjligen kan få intrycket av. Intäkterna för
parkeringsböterna går till kommunen.

Ledamoten skriver vidare "För ett antal år sedan parkerade ett stort
antal bilar vid Germaniaviken i Djursholm en vacker vinterdag när
det var 'folkvandring' ut på Värtan och samtliga 'lappades'. En

handlingskraftig ordförande i Tekniska nämnden såg till att beslutet om
böter revs upp..." Ledamoten avslutar med frågan "Kan nuvarande
ordföranden tänka sig att verka för samma sak vid Nora Strand?"
Det får naturligtvis inte vara så att vi godtyckligt börjar riva parke-
ringsböter beroende på vilken årstid eller vilket väder det är eller
om det råkar vara en fullmäktigeledamot som felparkerat den dagen
och i fullmäktige påkallar uppmärksamhet på saken. Det är ett
oavvisligt krav att vi skall behandla våra medborgare lika.

Tekniska nämndens ordförande svarade på den enkla frågan att om
man åker ut en sådan vacker dag för att åka skriller och upptäcker
att man har en lapp på bilen när man kommer tillbaka då har man
rätt att bli upprörd. Ja, vi kan dela den uppfattningen, men ansvaret
för det är inte parkeringsvaktens, som fullgör sitt arbete, utan
tekniska nämndens som i så fall har lagt helt onödiga parkerings-
restriktioner på medborgarna. Av svaret måste vi dra slutsatsen att så
är fallet annars finns det inte någon anledning för tekniska nämndens
ordförande att tycka att medborgarna skall vara upprörda.

Enligt vår uppfattning skall parkeringsrestriktioner finnas bara om
det är absolut nödvändigt. Det finns t ex platser inom Danderyds
kommun där marken är så dålig att den inte tål parkering och till och
med är avstängd för trafik vissa tider. Om man inför parkerings-
förbud på sådana platser måste det respekteras. Om parkeringsför-
budet inte behöver respekteras vissa tider, vid viss väderlek eller
under vissa årstider skall där inte finnas något parkering sförbud vid
dessa tillfällen. En klargörande textad skylt under P kan redovisa
vilka inskränkningar från P-förbudet som gäller.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att se över alla parkeringsrestriktioner i kommunen och ta
bort eller inskränka dem som inte är nödvändiga.

att undersöka om det finns områden som tillfälligt under t
ex vintertid kan ställas till förfogande för helgparkering
för att Danderydsborna lättare skall kunna idka friluftsliv.

Danderyd 2006 03 06

Siv Sahlström (c)