Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att i samband med detaljplane-
läggningen av Mörby centrum planera in och
bygga/låta bygga ett nytt servicehus för äldre
Danderydsbor.

Kevinge Servicehus är mycket uppskattat, även om det numer kallas
äldreboende eftersom en del av de faciliteter som man speciellt
sammankopplar med servicehus inte längre finns. Dock finns det
fortfarande en restaurang inom huset och olika aktiviteter. Det
kommer när Mörbygården flyttar till Kevinge att bli ändå fler
aktiviteter till glädje för de boende.

Närheten till Mörby centrum med en bra service gör att även den
som är litet handikappad kan ta sig till centrumanläggningen. Man
har nära till en bra service som när centrumanläggningen byggs ut
kommer att bli ändå bättre. Många äldre Danderydsbor vill bo i
servicehuset, men platserna räcker inte till. Alltför många nekas
därför plats.

En stor utbyggnad av Mörby centrum planeras. I samband med
denna vore det lämpligt att planera in och bygga ett nytt servicehus.
Servicehuset kan byggas antingen av kommunen eller av ett privat
företag. Kanske skulle det företag som skall bygga ut centrum-
anläggningen och som äger de tre stora husen med hyreslägenheter

vid Golfvägen vara intresserade.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att i samband med detaljplaneläggningen av Mörby
centrum planera in och bygga/låta bygga ett nytt service-
hus för äldre Danderydsbor.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)