Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att kontrollera barnsäkerheten på alla daghem och att där så behövs förbättra den.

Danderydscentern har tidigare i ett antal motioner tagit upp säkerheten på bland annat våra daghem. Vi har t ex motionerat om jordfelsbrytare och om kontroll av lekredskapen på lekplatserna.

Vi har nu uppmärksammat att en studie som docent Eva Sellström vid Karolinska institutet snart lägger fram visar följande:
1. 98 procent av de tillfrågade förskolorna saknar klämskydd på alla innerdörrar.
2. 68 procent saknar lås eller spärr på knivlådan.
3. 65 procent förvarar inte maskindiskmedlet i låsta skåp.
4. Drygt 50 procent placerar inte plastpåsarna utom räckhåll för barnen.
5. 26 procent av förskolorna saknar jordade och petskyddade eluttag.
6. 25 procent uppger att personalen inte vet var släckutrustningen är placerad.
7. Åtta procent förvarar cigaretter, tändstickor och askkoppar inom räckhåll för barnen.
8. Två tredjedelar genomför inga regelbundna barnskyddsronder.

Detta inger oro. Det är svårt att tro att det just i vår kommun inte skulle finnas några av dessa brister. Det är naturligtvis av största vikt att vi så långt det är möjligt skyddar barnen mot olyckor på dagis. De flesta av ovan redovisade brister kan man enkelt och för en billig penning göra något åt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att kontrollera barnsäkerheten på alla daghem
att där så behövs förbättra barnsäkerheten
att genomföra regelbundna barnskyddsronder

Danderyd 1999 05 10


Siv Sahlström (c)