Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att utreda om Djursholms AB kan läggas under någon nämnd.

Den 12 maj 1997 väckte Danderydscentern en motion om att utreda vilka för- respektive nackdelar det finns med att avveckla Djursholms AB. Vi skrev:

”Tidigare hade Djursholms AB en omfattande verksamhet. Bolaget hade en verkställande direktör och flera andra anställda. Styrelsen var också stor.

Numera är kommundirektören även verkställande direktör i Djursholms AB och styrelsen består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Inga arvoden utgår vare sig till verkställande direktören eller till styrelsens ledamöter. Verksamheten är minimal och kan närmast beskrivas som förvaltande.

Vi tycker det vore dags att återigen pröva om vi överhuvudtaget skall ha kvar Djursholms AB. Man bör undvika att lägga kommunal verksamhet i aktiebolag. Skall man göra det bör det finnas starka skäl för det. Förutom det uppenbara, att Djursholms AB är en del av Djursholms historia, ifrågasätter vi om det i dag finns så starka skäl.”

Kommunfullmäktiges beslut blev att Djursholms AB skulle behållas. När fullmäktige nu beslutat detta anser vi att man bör fundera på om vi kan lägga Bolaget under någon nämnd. Det är inte bra att KSAU är styrelse för Djursholms AB eftersom kommunstyrelsen samtidigt skall öva tillsyn över Bolaget.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att lägga Djursholms AB under någon nämnd.

Danderyd 1999 04 12


Siv Sahlström (c)