Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att uppvakta berörda myndigheter och i övrigt aktivt verka för att hastighetsbegränsningen till 70 km/tim på E18 förlängs förbi Danderyds kyrka så att de Danderydsbor som nu är kraftigt bullerstörda får en bättre miljö.

Norrtäljevägen delar vår kommun i två delar. Dessutom lägger den ut en kraftig bullermatta över stora delar av kommunen. På sträckan strax efter Stocksundsbron norrut upphör hastighetsbegränsningen 70 km/tim och ersätts av 90 km/tim. Förutom genom den högre hastigheten ökar också bullret på grund av att bilarna accelererar i backen upp mot Mörby Centrum

En Stocksundare har skrivit till Länsstyrelsen och begärt att hastighetsbegränsningen 70 km/tim skall förlängas förbi Danderyds kyrka. Han skriver: Detta är en enkel och billig åtgärd för att minska bullret från Norrtäljevägen i avvaktan på kraftfullare åtgärder från myndigheterna. Han skriver vidare ”denna vägsträcka norr om Stocksundsbron och förbi Mörby Centrum orsakar kraftiga bullerstörningar i stora delar av Stocksund, bullerskydd saknas bitvis. Vägsträckan har dessutom tre påfarter där en acceleration från 50 km/tim till 90 km/tim blir nödvändig för att hålla trafikrytmen på E18”.

Tekniska nämnden yttrade sig över ärendet 1998 08 27 och beslutade ”Tekniska nämnden har ingen erinran gentemot föreslagen hastighetsbegränsning på E18”. Någon sådan hastighetsbegränsning har det dock som bekant inte blivit.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att uppvakta berörda myndigheter och i övrigt aktivt verka för att hastighetsbegränsningen till 70 km/tim förlängs förbi Danderyds kyrka så att de Danderydsbor som nu är kraftigt bullerstörda får en bättre miljö.

Danderyd 1999 05 10


Siv Sahlström (c)