Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om nytt servicehus för äldre Danderydsbor.

Den 22 november 1999 beslutade kommunstyrelsen godkänna program för ny bebyggelse i Mörbylund och uppdrog åt byggnadsnämnden att framlägga förslag till detaljplan baserat på programmet. Danderydscentern yrkade att 1. Små loftgångslägenheter för studerande redovisas på insidan av skärmbebyggelsen. 2. De fem husen väster om sjukhuset skall utgå ur programmet. 3. Exploateringsgraden minskas. Vi yrkade vidare att en fördjupad analys genomförs av risker och skadeverkningar av utsläpp från den ökande biltrafiken.

Danderydscentern anser således att man kan bygga en del i Mörbylund, dock inte i den omfattning som nu föreslås. I programmet finns också intaget att man skall reservera mark för ett eventuellt framtida sjukhem. Det förslaget står Danderydscentern bakom.

Det behövs således i dag inte några fler sjukhemsplatser utöver dem vi beslutat bygga. Däremot är det i dag svårt för äldre Danderydsbor, som skulle vilja flytta till ett servicehus, att få plats på Kevinge servicehus. Kevinge är det enda servicehuset inom kommunen som inte kräver en mycket god ekonomi. För att kunna flytta till servicehuset i Sikreno måste man dels betala en stor kontantinsats dels ha hög pension för att klara den höga avgiften.

Vi tycker att man skulle kunna undersöka om det är möjligt att bygga ett servicehus i Mörbylund. Kanske kan man bygga det så att det också kan användas för svårt sjuka patienter antingen genom utformningen av lägenheterna eller genom att man bygger en särskild avdelning som de boende kan flytta till om de blir dåliga. Det skulle byggas så flexibelt att det i alla händelser i ett senare skede om behov uppstår skall kunna användas som sjukhem.

Många Danderydsbor har tagit kontakt med mig och klagat på att man inte kan få plats på Kevinge servicehus trots att man anser att man behöver det. De beskrivningar jag fått av dessa Danderydsbors tillstånd pekar på att Kevinge servicehus inte längre fungerar som det var tänkt, d v s man måste nu vara i mycket sämre skick för att få flytta dit. Det skulle vara bra om man kunde utreda hur stora önskemål som för närvarande finns på denna typ av boende.

Det är naturligtvis inte nödvändigt att kommunen bygger detta servicehus. Servicehuset skulle kunna ägas och drivas av en privat entreprenör.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att i samband med byggnationen i Mörbylund bygga ett servicehus som senare om behov uppstår kan fungera som sjukhem.

Danderyd 1999 12 06


Siv Sahlström (c)