Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att anordna simundervisning för alla barn inom sexårsverksamheten.

Simkunnigheten bland barnen har minskat på senare år. Förskolor och skolor satsar olika mycket på simundervisning för barnen. Möjligheterna att gå i simskola på sommaren har också minskat.

Detta är allvarligt. Att kunna simma är livsviktigt. Det gäller liv eller död för en människa som hamnar i vattnet. Lika viktigt är att kunna bistå en kamrat i nöd. Vi ser med stor oro på detta. För att säkra att alla Danderydsbarn lär sig simma skulle det vara bra om man kunde pröva möjligheten att lägga in simundervisning i sexårsverksamheten.

Inom sexårsverksamheten gör man ofta utflykter och har många olika aktiviteter. Det skulle vara bra om simundervisning kunde bli en obligatorisk aktivitet i sexårsverksamheten.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka om det är möjligt att anordna simundervisning för alla barn inom sexårsverksamheten.

Danderyd 1999 04 12


Siv Sahlström (c)