Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om beredskap för att kunna hjälpa äldre och handikappade i samband med svårigheter på grund av kraftigt snöfall.

I samband med det kraftiga snöfallet under helgerna var det under en längre tid stora svårigheterna för äldre och handikappade att ta sig fram. Många har inte möjlighet att få hjälp av släktingar och vänner. Vi tycker därför att det vore bra om kommunen kunde ordna en sådan beredskap att man kan hjälpa till med att handla och gå viktiga ärenden - t ex till apoteket - i samband med svårigheter på grund av kraftigt snöfall. Kanske skulle man kunna anlita äldre skolelever till detta. Man kunde också se om det går att göra detta i samarbete med någon ideell organisation.

Man behöver inte bygga upp någon byråkrati kring detta utan skulle i kommunens informationstidning på ett enkelt sätt kunna informera om att det vid extrema väderförhållanden finns möjlighet att få hjälp och vart man skall ringa.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka om det är möjligt att ordna beredskap för att kunna hjälpa äldre och handikappade i samband med svårigheter på grund av kraftigt snöfall.

Danderyd 2002 02 04


Siv Sahlström (c)