Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om regler för hur inventarieförteckningar över kommunens egendom skall göras och hur de skall följas upp.

Omedelbart efter helgerna kontaktades jag av en medlem i Danderyds Hembygdsförening, som hade fått höra att den nuvarande arrendatorn på Danderydsgården skulle ta med sig bord och porslin när han slutade. Bord och porslin har alltid funnits i Danderydsgården. Arrendatorn kan således inte ta med sig dem om han inte fått köpa dem av kommunen. Om han har medfört eget porslin och egna bord måste kommunens bord och porslin finnas magasinerat någonstans.

Jag försökte utan resultat bringa klarhet i frågan genom e-postkontakter med tekniska kontoret. När detta misslyckades interpellerade jag 2002 02 04 tekniska nämndens ordförande i ärendet. Svaret på mina frågor blev att det är arrendatorns bord och porslin som finns i Danderydsgården. Var kommunens bord och porslin finns är det ingen som vet uppgav han.

Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Kommunal egendom får inte försvinna. Det som vid uthyrning inte säljs eller hyrs ut till hyresgästen skall magasineras. När och var det magasinerats skall framgå av en inventarieförteckning. Om något är så dåligt att det måste kasseras skall också det framgå av en inventarieförteckning. Med tanke på bland annat alla värdefulla konstföremål som finns inom kommunen känns denna oreda obehaglig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att införa regler för hur inventarieförteckningar över kommunens egendom skall göras och hur de skall följas upp.


Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)