Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående pensionärsbostäderna i Enebyberg.

För många äldre är det av stor betydelse att kunna få bo kvar inte bara i den kommun där man kanske bott i i hela sitt liv utan också i samma kommundel. I Enebyberg finns 76 lägenheter i omedelbar närhet till Eneby Torg. Det innebär att det finns tillgång till affärer, post, vårdcentral, bibliotek med mera inom rullatoravstånd från bostaden. För närvarande bor det 64 personer 75 år och äldre, 27 personer 65-75 år och 4 handikappade under 65 år i bostäderna, som förmedlas av socialkontoret. Dessa äldrebostäder är de enda hyresbostäder som kommunen disponerar i Enebyberg.

Många äldre som bor här är starkt oroade av de pågående diskussionerna. De har flyttat in i dessa kategoribostäder och trott att de skall få leva sina sista år där i lugn och ro. Många har berättat hur de nu är sömnlösa. En del är rädda. Som äldre blir man oftast skör och orkar inte med så stora påfrestningar.

Frågan om pensionärsbostäderna skall säljas och bli bostadsrätter är av så stor principiell betydelse att vi anser att den borde underställts kommunfullmäktige. När DABO såldes ut undantogs pensionärsbostäderna från försäljningen. Orsaken var att man ville försäkra sig om att äldre Danderydsbor skulle kunna bo kvar i Danderyd och helst också i sin egen kommundel. Det är väl känt att det är svårt för äldre att flytta till en främmande plats där de inte känner någon och inte heller känner sig hemma i omgivningen.

Trycket på lämpliga boendeformer för äldre är stort. Detta tryck kommer att öka om vi gör oss av med bostäder som är anpassade för äldre och som gör att till exempel ett sjukhemsboende kan skjutas framåt i tiden.

Om kommunen säljer pensionärsbostäderna vid Eneby Torg, innebär det att de i nästa steg kommer att säljas till högstbjudande. Kommunen skall och kan inte heller hindra de gamlas arvingar att fritt sälja bostadsrätten på marknaden. Äger man något så äger man det oinskränkt.

Socialkontoret kommer inte att kunna anvisa äldre Danderydsbor, som inte längre klarar av att bo kvar i sina hem, en bostad vid Eneby Torg. Många av de äldre Danderydsbor som är direkt beroende av att få en anpassad lägenhet kommer inte att kunna få det. De måste kunna konkurrera om priset med friska 55-åringar. Den bostadsrättsförening som bildats säger att ”Föreningen kommer i första hand vara avsedd för medlemmar över 55 år”.

Det innebär att många äldre från andra kommuner kommer att flytta in där. Dessa nya Danderydsbor kommer sedan att behöva hemtjänst och kanske så småningom sjukhemsplats. Trycket på äldrevården kommer att öka ytterligare. Det är således också en stor ekonomisk fråga för kommunen. Kommunen planerar nu för två nya sjukhem. Det lär inte räcka om den procentuella andelen äldre ökar i Danderyd. Mot bakgrund av att kommunen i dag har en orimligt hög investeringsvolym borde också en analys och bedömning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna göras.

När det inte finns lämpliga bostäder att anvisa de äldre, som behöver en sådan, kommer det också att leda till att bostäder måste handikappanpassas i större utsträckning än i dag, då man kan erbjuda ett lämpligt alternativ. Vi vill påminna om att kommunen är skyldig att göra sådana anpassningar. Dessa är i en del fall mycket kostsamma, t ex om hiss måste installeras.

Den som i dag vill ha en bostadsrätt lämplig för äldreboende har möjlighet att få det inom Danderyds kommun. Om nu moderaterna finner det angeläget att fler äldre flyttar till Danderyd så kan man ju i stället anvisa mark för att bygga nya äldrebostäder med bostadsrätt.

Kommunstyrelsens majoritet har nu beslutat att man skall låta värdera bostäderna vid Eneby Torg. Samtidigt säger man att man inte tagit ställning till om man vill sälja området. Det kostar pengar att anlita en värderingsman, skattepengar. Därför borde en principdiskussion föras innan man gör en värdering.

Frågan är principiellt och sakligt mycket stor. För om man säljer ut dessa bostäder till bostadsrätter ser vi inte hur man i nästa steg skall kunna neka andra äldre som vill köpa sin bostad. Vi kan till exempel tänka oss att det skulle kunna finnas intresse av att göra bostadsrätt av Kevinge servicehus med sitt utomordentligt centrala läge.

Tillståndet i ett samhälle brukar bedömas efter hur man tar hand om sina barn, gamla och sjuka. Ett samhälle som skall vara bra att leva i måste styras med hjärna och hjärta. Det blåser otäckt kalla vindar i vårt moderatstyrda Danderyd.

Danderyd 2000 01 14


Siv Sahlström
gruppledare i Danderydscentern