Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att utan sedvanlig beredning bevilja tilläggsanslag för IT- investeringar på socialkontoret.

Den 7 mars 2000 beslöt socialnämnden begära tilläggsanslag om 1.500.000 kronor för IT- investeringar på socialkontoret. Först två månader senare, den 8 maj, kom denna begäran om tilläggsanslag in till ledningsstaben. Socialkontoret hade således legat på ärendet i två månader. Kommunstyrelsens ordförande beslöt då att ta upp ärendet utan att det beretts i sedvanlig ordning.

Ledningsstabens genomgång och granskning av alla ärenden är en viktig kontrollfunktion som inte får sättas ur spel. Det får inte vara så att nonchalans ”belönas” med att man slipper undan denna sedvanliga beredning. Det är inte svårt att se vilka följder det skulle kunna få om det sätts i system. Varje förvaltning måste ta konsekvenserna av slarv eller försummelser. Om medel beviljas på felaktiga grunder därför att ärenden inte är granskade blir det skattebetalarna som drabbas. Och det kan inte accepteras.
Siv Sahlström (c)