Reservation från Danderydscenterns fullmäktigegrupp mot kommunfullmäktiges beslut om försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg till JM Bygg utan anbudsförfarande.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 5 juni 2000 att förköpa fastigheterna Trädet 5 och 16 (bussgaraget) i Enebyberg. Orsaken var att området i översiktsplanen är utlagt för bostadsändamål. Områdets centrala läge gör dessutom att det är utmärkt som område för pensionärsbostäder.

Till arbetsutskottets sammanträde den 18 september fick jag med bud fredagen den 15 september en promemoria skriven den 12 september angående ”Försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg”. Av promemorian framgår att förhandlingar förts direkt med ett byggföretag, nämligen JM Bygg, om en försäljning av fastigheterna. Förhandlingarna hade lett fram till att ett köpekontrakt hade upprättats med detta företag. Kontraktet var redan underskrivet av JM Byggs affärsområdeschef.

Något beslut om att inleda förhandlingar om att sälja fastigheterna hade inte fattats. Inte heller hade kommunstyrelsens arbetsutskott fått någon som helst information om att dessa förhandlingar med JM Bygg pågick. Först när ett färdigförhandlat köpekontrakt fanns förelades det arbetsutskottet.

Förfaringssättet är helt oacceptabelt. Det strider mot såväl demokratiska principer som praxis. Kommunstyrelsens ordförande Björn Hamilton har i en interpellationsdebatt med mig (kommunfullmäktige den 25.9) medgivit att han känt till de pågående förhandlingarna. Ledningsstaben har således under Björn Hamiltons överinseende förhandlat med ett enskilt företag i ett så viktigt ärende utan något beslut eller något uppdrag från arbetsutskottet. Om området skall säljas vidare till ett byggföretag skall detta oundgängligen ske i fri konkurrens mellan byggföretagen och inte med exklusiv ensamrätt för ett företag.

Så sent som den 7-8 september hade arbetsutskottet budgetgenomgångar och då frågades uttryckligen om det fanns något att informera om. Inte ens då fann Björn Hamilton anledning att meddela vad som pågick. Som framgår ovan är promemorian med åtföljande köpekontrakt daterad den 12 september, fyra dagar senare.

I det PM angående likviditetsprognosen som kommunstyrelsen behandlade vid samma sammanträde som denna affär ( 00 10 02) står följande: ”Servicekontoret har upprättat bifogade likviditetsprognos för resten av år 2000. Prognosen förutsätter bl a en försäljning av fastigheterna i kv Trädet i Enebyberg och att försäljningslikviden inflyter under december”. Promemorian är skriven den 15 september, samma dag som arbetsutskottet på kvällen (utdelat med bud) fick promemorian angående försäljningen av fastigheterna. Det innebär att innan ens kommunstyrelsens arbetsutskott visste om att fastigheterna var ute till försäljning och att de exklusivt erbjudits ett företag, har Servicekontoret informerats och till och med lagt in försäljningen i sin likviditetsprognos. Det är hårresande.

Man har sagt att det är ett bra pris eftersom kommunen förköpte fastigheterna för 11 miljoner kronor och säljer dem för 15 miljoner. Uppgiften är inte felaktig, men vilseledande. Det är nämligen inte samma mark vi säljer. Det är ett helt annat värde på marken när kommunfullmäktige samtidigt som man beslutar godkänna avtalet med JM Bygg beslutar uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta en detaljplan som möjliggör genomförande av avtalet; det vill säga uppförande av 20 radhus. Något som den nu gällande gamla stadsplanen inte medger. En sådan byggrätt ger naturligtvis marken ett helt annat värde än den bussgaragetomt som kommunen förköpte.

Man har också sagt att man ville göra en snabb försäljning och att om vi lämnat ut marken på anbud så skulle processen blivit mycket längre och att det är angeläget att så snabbt som möjligt få bostäder på fastigheten. Det tar inte lång tid att begära in anbud på marken. Det påverkar inte heller hur snabbt man kommer igång med bostadsbyggandet eftersom en ny detaljplan skall göras. En sådan planprocess tar lång tid. Den är nämligen lagreglerad och kan inte hafsas fram eller beslutas bakom kulisserna. Och innan planen till sist gått igenom fullmäktige och vunnit laga kraft kan inte JM börja bygga bostäder. Och om det nu är så väldigt bråttom varför föreslog man inte redan i juni att vi skulle infordra anbud på marken?

Det är inte seriöst att påstå att kommunen fått ”ett mycket bra pris”. Vilket pris vi hade kunnat få kan man inte veta förrän prissättning skett i full konkurrens genom anbudsförfarande. Men vad vi vet är att marken är mycket centralt belägen. Vad vi också vet är att marken inom Danderyds kommun betalas mycket högt beroende på att det är brist på mark i Danderyd och att många vill bo i vår kommun. Sannolikheten är stor att kommunen genom ett anbudsförfarande i fri konkurrens mellan byggföretagen hade kunnat få ett mycket bättre pris. Och vår uppgift är att se till att våra uppdragsgivare, Danderydsborna, får ut högsta möjliga pris för sin mark.

Sammanfattningsvis kan konstateras:

1. Förhandling om försäljning av fastigheterna har förts utan att något beslut fattats om att de skall säljas.

2. Principen om anbudsförfarande har frångåtts. Förhandlingar har förts med ett enskilt företag som därmed fått exklusiv ensamrätt och möjlighet att förvärva området utan konkurrens. Detta har man gjort utan att något beslut fattats om att man skall frångå den mycket viktiga principen om anbudsförfarande.

3. Allt har skett bakom ryggen på övriga förtroendevalda. Man har dessutom hemlighållit vad som pågått till och med för de ledande förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott.

4. Kommunstyrelsens ordförande Björn Hamilton har handlat i strid mot demokratiska principer och gällande praxis. Det finns inte någonstans något stöd för ett sådant handlingssätt. Vi har inte vare sig ”ministerstyre” eller tjänstemannastyre i vårt land.

5. Det finns inte något bärande sakligt argument för att skynda på affären. En ny detaljplan skall göras. Planprocessen är lagreglerad och tar lång tid. Byggföretaget kan inte börja bygga bostäder förrän detaljplanen är klar och vunnit laga kraft. Om det är så bråttom varför föreslog man inte redan i juni att vi skulle infordra anbud på marken?

6. Den mark vi förköpte och den vi säljer är inte samma mark eftersom marken blir mycket mera värd när det nu är möjligt att bygga 20 radhus på den.

7. Sannolikheten är stor att kommunen genom ett anbudsförfarande i fri konkurrens mellan byggföretagen hade kunnat få ett mycket bättre pris. Vår uppgift är att se till att våra uppdragsgivare, Danderydsborna, får ut högsta möjliga pris för sin mark.Siv Sahlström
kommunstyrelsens första vice ordförande
gruppledare Danderydscentern