Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om program för privatisering och ökad konkurrens samt mot handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med genomförandet av programmet.

Vi har yrkat återremiss för omarbetning från punkt 3.2 fram till punkt 5.1 av programmet för ökad valfrihet och konkurrens i Danderyds kommun. Det skall vara medborgarnas önskemål och val som helt skall styra privatiseringen. Därav följer att kommunen inte kan eller skall fastlägga hur många enheter som inom en viss tid skall knoppas av eller vara privata. Det skall naturligt växa fram genom önskemål från föräldrar och personal. Kommunens uppgift är att uppmuntra och stödja sådana initiativ. Vi får aldrig tvinga på medborgare och personal lösningar som de inte vill ha därför att vi politiker anser att det är bra för dem. Medborgarna vet själva bäst vad som är bra för dem.

Vi har alltför länge haft ett samhälle där styrningen har skett över huvudet på medborgarna som inte har haft mycket att säga till om. Vi trodde att den tiden var förbi, men kan konstatera att så inte är fallet. Lusten att styra och ställa över huvudet på medborgarna finns uppenbarligen även hos borgerliga politiker.

Det är i dag stor lärarbrist. Om ett företag övertar driften av en förskola eller skola och lärarna ogillar det, kommer de att söka annat arbete. Det kommer då att bli svårt att ersätta dem, eftersom bristen är så stor. Missnöjda medborgare kan då komma att söka sig till den kommunala skolan. Kommunen kan inte i något läge säga att det är fullt och hänvisa dem till den privata enheten. Vi måste ordna plats till barnen. Det gäller såväl i förskola som skola.

Om man driver igenom en avknoppning eller privatisering över huvudet på medborgarna, tar man därför också stora ekonomiska risker. Det är Danderyds skattebetalare som står risken. Det är deras pengar vi riskerar och det är de som får betala kostnaderna. Om det vill sig illa kan det bli mycket dyrt.

Handlingsplanen för kommunstyrelsens arbete för att uppnå ett varierat serviceutbud inom kundvalsstyrda verksamheter skall som en följd av ovanstående omarbetas enligt dessa riktlinjer.Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern