Reservation mot att kommunfullmäktige avslog förslaget att avbryta etapp 2 i handlingsplanen för ökad valfrihet och konkurrens.

Förslaget att avbryta etapp två i handlingsplanen för ökad valfrihet och konkurrens avvisades av fullmäktiges majoritet (m och kd). Ett förslag att avbryta etapp 2 framfördes också av Siv Sahlström i kommunstyrelsen den 18 juni. Även då med negativt resultat. I reservationen mot beslutet skrev Danderydscenterns gruppledare bland annat:

I olika skrivelser, bland annat per den 20 april 2001, på olika möten t ex den 10 maj på Ekebyskolan, genom namnunderskrifter överlämnade till kommunstyrelsens arbetsutskott och genom direktkontakt med ledande politiker har föräldrarna på olika sätt försökt förmå kommunstyrelsen att ta upp och ompröva delar av beslutet om privatisering av förskolor och skolor. Det man framför allt önskat är att beslutet om handlingsplanens steg två, där kommunen avser att gå ut med en förfrågan till privata intressenter att ta över kommunala skolor, skall omprövas och frångås.

Trots dessa ihärdiga försök att få en omprövning till stånd har kommunstyrelsens ordförande inte funnit anledning att sätta upp ärendet på föredragningslistan för diskussion och eventuell omprövning. Tre dagar före kommunstyrelsens sammanträde, fredagen den 15 juni, fick jag ett nytt brev från föräldraföreningarna. Där stod bland annat ”Det är av största vikt att en omprövning sker vid kommunstyrelsens möte den 18 juni 2001, så att skolorna till hösten kan börja i lugn och ro.” Brevet skickades till Björn Hamilton, Siv Sahlström, Annelie Silverstolpe, Bengt Sylvan, Sivert Svärling och Lennart Waldenström.

Mot denna bakgrund fann jag anledning att under övriga ärenden begära att vi skulle ta upp och diskutera denna fråga. Jag yrkade vidare ”att Kommunstyrelsen beslutar att ompröva sitt beslut om handlingsplan för ökad valfrihet och konkurrens på så sätt att handlingsplanens steg två utgår”. Jag yrkade i andra hand att kommunstyrelsen skulle inkallas till extra sammanträde för att behandla detta ärende.
Detta utlöste dessvärre inte en angelägen diskussion i sakfrågan utan i stället framställdes det som otillbörligt att frågan överhuvudtaget togs upp. Bland annat ifrågasattes också om föräldraföreningarna var representativa för föräldrarna. Detta trots alla namnunderskrifter som samlats in. Jag har varit med på nästan alla offentliga möten om denna fråga och vet därför att det är en absolut massiv föräldraopinion mot att gå tillväga på det sätt som majoriteten nu vill göra. Inte någon enda förälder har ansett att tillvägagångssättet är bra med det hotande steget två i handlingsplanen.

Föräldrar och personal fick inte yttra sig innan beslutet om privatiseringspolicyn togs. De har lagt ner mycket arbete och gjort stora ansträngningar för att göra sina röster hörda och påkalla vår uppmärksamhet. Vår uppgift är att ta detta på största allvar och behandla dessa medborgare med den respekt de förtjänar för sitt engagemang. Hur skall vi annars kunna begära att de visar någon som helst respekt för oss och våra beslut.

Vi är till för Danderydsborna, folkvalda av dem som vi är. Det är inte Danderydsborna som är till för oss att styra och ställa över. Barnfamiljerna är vår framtid. Det är föräldrarna och barnen som är huvudpersoner i detta. Det är de som tillsammans med personalen skall bestämma hur man skall ha det – inte klåfingriga politiker.

Vi har alltför länge haft ett samhälle där styrningen har skett över huvudet på medborgarna, som inte har haft mycket att säga till om. Vi trodde att den tiden var förbi, men kan konstatera att så inte är fallet. Lusten att styra och ställa över huvudet på medborgarna finns uppenbarligen även hos borgerliga politiker.Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern