Reservation mot Djursholms AB:s beslut om att inte anta Jan Lisinskis förslag till handikappentré till slottet.

Arkitekt Jan Lisinski, som är en av landets bästa arkitekter på just detta område, renovering och förändringar av känsliga gamla byggnader, har anlitats för Djursholms slotts renovering. Han ritade också en handikappentré till Slottet. Han gjorde ett ”modernt” förslag med respektavstånd från själva Slottsbyggnaden.

Det framkom synpunkter på att man i stället skulle ha en handikappentré som var ett ”minislott” det vill säga något i stil med själva slottet. Arkitekten sade då att om vi ville ha ett sådant förslag var han inte rätt person att rita det.

Majoriteten i Djursholms AB:s styrelse beslutade i maj att en ny arkitekt skall upphandlas. Detta skulle enligt tekniske direktören kosta 50 - 100.000 kronor. Om det hade varit så att man velat se ett annat förslag med en entré i slottets art, då hade jag möjligen kunnat förstå det. Men man ville se en annan modern version. Jag reserverade mig mot beslutet då jag ansåg att det var ett slöseri med skattemedel som jag inte kunde ställa mig bakom. Samtidigt hade man inte ens frågat handikappföreningarna vad de tyckte.

Arkitekten Owe Hidemark anlitades för att göra ett alternativt förslag. Samtidigt bearbetade arkitekten Jan Lisinski sitt förslag då nya förutsättningar tillkommit. Det visade sig nämligen att handikapptoaletten, som skulle placeras i tillbyggnaden, i stället kunde rymmas i själva slottet och det förråd som också skulle ligga i handikappentrén kunde få plats på vinden.

Samråd med föreningar, nämndrepresentanter med flera skedde den 2 oktober då arkitekterna fick föredra sina förslag. Nu har remissinstanserna yttrat sig. Handikapprådet förordar Jan Lisinskis förslag. De skriver ”Vi förordar Jan Lisinskis förslag som är väl utformat och genomtänkt ur de aspekter, som handikapprådet har att beakta. Den av Lisinski föreslagna hisslösningen kommer att fungera bra för de rullstolsburna”. Kultur- och fritidsnämnden har enhälligt beslutat tillstyrka Jan Lisinskis förslag. Tekniska kontoret som torde besitta den bästa tekniska kompetensen och som är ansvarigt för ombyggnaden förordar också Jan Lisinskis förslag.
Dessa tre tunga remissinstanser förordar således Jan Lisinskis förslag. Den sakkunskap som handikapprådet representerar när det gäller de rörelsehindrades behov borde naturligtvis tillmätas avgörande betydelse. Det är för att tillgodose de handikappade vi bygger entrén. Det är en handikappentré vi bygger och ingenting annat. Detta är min främsta invändning mot att man inte valde Jan Lisinskis förslag.

Naturligtvis skall tillbyggnaden också vara estetiskt tilltalande. Men när det riktas kritik mot att Lisinski lagt sin tillbyggnad på respektavstånd från slottet och att Hidemarks förslag är att föredra i detta avseende eftersom det ligger tätt an till slottet har man anledning att bli fundersam. Det gjorde nämligen också Lisinskis första förslag. Men det var just Djursholms AB:s styrelse som initierade detta ”respektavstånd”, som man i Lisinskis första bearbetade förslag lovordade. Det känns olustigt när man först får arkitekten att ändra sitt förslag i just detta avseende och sedan vänder det mot honom.
Jag anser inte att arkitekten Hidemarks förslag är dåligt. Men vi förlorar i detta förslag bland annat det vackra ljusinfall vi skulle få genom det stora fönstret i Lisinskis förslag. Vi kommer nu att få en vägg att titta ut mot inifrån slottet. Det vackra ljusinsläppet och den vackra utblicken försvinner. Det är värt att notera att vi också förlorar ljusinsläpp och utblick genom det fönster där handikapptoaletten nu byggs in. Entrén kommer också i Hidemarks förslag att ligga på baksidan av tillbyggnaden. Det blir onaturligt och bakvänt. Man måste gå runt byggnaden för att hitta entrén.