Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Soltorpet.

I en av besvärsskrivelserna (aktbilaga 3) står följande ”BN:s ordförande upprepade att det inte hade varit hans avsikt att bebyggelsen skulle öka från planuppdrag till antagandehandling. Han var villig att låta förvaltningen gå igenom våra beräkningar, så att vi kunde bli överens om siffrorna. Eftersom planchefen direkt efter mötet skulle ut på längre utlandsresa och ärendet formellt hade lämnat kommunen rekommenderade BN:s ordförande att vi skulle be regeringen remittera siffermaterialet till kommunen för genomgång och yttrande. Våra beräkningar bifogas därför som bilaga.”

Under kommunfullmäktiges behandling av överklagandet frågade jag byggnadsnämndens ordförande om det var en riktig beskrivning av vad som hade förevarit. Han vidimerade att det var på det sätt som det beskrivs i överklagandet.

Jag yrkade i första hand återremiss av ärendet till
kommunstyrelsen för att höra byggnadsnämnden.
Jag anser det självklart att ärendet skall beredas av byggnadsnämnden eftersom de frågor Regeringskansliet särskilt vill ha belysta är frågor som bör besvaras av byggnadsnämnden som har handlagt planfrågan. Dessutom har således byggnadsnämndens ordförande uttryckligen rekommenderat klagandena att be regeringen remittera siffermaterialet till kommunen för genomgång och yttrande.

Jag anser dels att det är nonchalant mot Regeringskansliet att inte bereda ärendet på adekvat sätt dels att det är oetiskt mot dem som indirekt blivit lovade en saklig granskning av det siffermaterial de visat byggnadsnämndens ordförande vid ovan angivna tillfälle.

Det bör framhållas att det inte är någon amatör som gjort beräkningarna. Det är en person som är oerhört saklig och kompetent. Danderyds kommun har anlitat honom som konsult flera gånger i stora ärenden. För mig är det helt ofattbart att man inte försöker bringa klarhet i det här.

I andra hand yrkade jag att fullmäktige skulle tillstyrka besvären.
I antagandehandlingen har Miguel Castilla av misstag blivit angiven som handläggande tjänsteman i planärendet hävdar kommunen i sitt yttrande. Under rubriken medverkande tjänstemän står planingenjören, planchefen, exploateringschefen och Miguel Castilla, arkitekt, Projex AB. Precis under har planchefen satt sin namnteckning. Och det har hon gjort vid inte mindre än tre tillfällen; nämligen på samrådshandlingen daterad den 10 januari 2000, på utställningshandlingen daterad den 15 mars 2000 och på antagandehandlingen daterad den 13 juni 2000.

Vad kommunen faktiskt nu hävdar är att planchefen inte läser igenom vad hon skriver under. Det kan naturligtvis tänkas att hon distraherats när hon kom till slutet och därför inte sett felaktigheten. Men det håller inte att hävda att det skett vid tre tillfällen. Om det är så, då är vi illa ställda. Om det är så; hur många felaktigheter har vi då i övrigt i våra detaljplaner, när vi fattar beslut som har stor betydelse för många Danderydsbor.

Kommunen skriver ”Byggnadsnämnden brukar i antagandehandlingen ange om en fastighetsägare inlämnar ett förslag till plan till kommunen, namnet på den person som upprättat förslaget. Detta brukar anges under en särskild rubrik. I det här fallet har olyckligtvis rubriken bortfallit”.

Jag har bara kunnat påminna mig ett enda tillfälle då det funnits en särskild rubrik i ett detaljplaneförslag och det är detaljplanen för Mörbylund. Det fanns där en rubrik som hette ”Medverkande konsulter”. Jag har forskat i saken för att kontrollera min minnesbild. Stadsbyggnadskontoret har trots letande inte hittat någon annan plan med särskild rubrik än ovan angivna detaljplan för Mörbylund. Man uppger nu till mig att det är denna rubrik man åsyftar i sitt yttrande. Uppgiften att ”detta brukar anges under särskild rubrik” är mot denna bakgrund inte adekvat.

Kommunen skriver vidare att arkitekten Miguel Castilla varit med vid ”samrådsmöte”, som om det gällde ett möte. Uppgiften är direkt vilseledande för att inte säga oriktig. Den riktiga uppgiften är att han var med vid samrådsmöten. Han var med vid såväl program- som detaljplanesamrådsmötet.

Hela ärendet är illa hanterat. Det finns allvarliga invändningar mot det sätt på vilket planprocessen skötts. Sakägarnas synpunkter har negligerats på ett uppseendeväckande sätt.

Kommunstyrelsen beslöt den 19 april 1999 ändra det tidigare planuppdraget till byggnadsnämnden. Till grund för det var ett programförslag som var daterat den 10 januari 1999. Sedan hävdades det på samråden att det skulle strida mot beslutet om man ändrade något. På så sätt sattes i praktiken samrådsförfarandet som skall äga rum under programtiden ur spel.

Jag brukar gå på nästan alla samrådsmöten för att inför besluten lyssna på vad Danderydsborna tycker. Jag bor inte i närheten av Soltorpet och är inte berörd av denna detaljplan. Jag har, som jag således brukar, varit med på båda samråden om Soltorpet.

Båda samråden har varit mycket välbesökta. Det har varit många kringboende där. De har varit kunniga och välinsatta och kommit med många genomtänkta och bra förslag. De har fått mycket litet gehör för sina synpunkter. För dessa medborgare måste det ha framstått inte som ett samråd utan som en kompakt mur av motstånd.

Arkitekten Miguel Castilla bemötte tillsammans med planchefen och trafikingenjören de närboendes synpunkter. Han konstaterade bland annat vid flera tillfällen att träden inte kunde sparas så som de kringboende önskade. Han gjorde allmänna bedömningar av trafiksituationen och vad som var den bästa tillfarten till området. Det kan, konstaterade han, bli problem med två infarter till området genom att det då blir genomfartstrafik. Han försvarade projektet i sin helhet och förklarade att man inte hittat på det för att folk i området skulle bli ledsna och att man tagit hänsyn till träden vid placeringen av byggnaderna.

Kommunens tjänstemän uppträdde som om det vore deras uppgift att tillsammans med Miguel Castilla ”sälja förslaget” inte att ha ett reellt samråd. Jag har aldrig tidigare vid samråd sett ett sådant totalt samförstånd mellan kommunens tjänstemän och fastighetsägarens representant. Vem vägde medborgarnas intressen mot exploatörens? Vem tillvaratog de kringboendens intressen? Ingen! Det har varit obehagligt att bevittna detta från åskådarplats. Jag har varit beklämd när jag lämnat dessa samrådsmöten.

Kommunstyrelsens ordförande var närvarande vid båda mötena och uppträdde som om han vore advokat för byggföretaget. Bland annat påstod han felaktigt att kommunen kan bli ersättningsskyldig om man inte tillgodoser markägarens önskemål eftersom den gamla planen för allmänt ändamål gav större byggrätt. Han framhöll att byggföretaget måste få exploateringen att gå ihop och därför kunde man inte tillmötesgå sakägarnas förslag om förändringar.

Solparken Förvaltnings AB köpte Soltorpet 1 av Landstinget för ca 12 miljoner kronor i dec 1997. Fastigheten var enda tillgången i bolaget. De årliga hyresintäkterna på ca 1,9 miljoner kronor per år har mer än väl räckt till skuldräntan, drift och underhållskostnaderna och till avskrivningar på byggnaderna, dvs en årlig vinst efter skatt varje år. Nu när detaljplanen är klar säljer fastighetsägaren området för 26.700.000 kronor.

Det är inte förtroendevaldas uppgift att vara försvarsadvokat för byggföretagen, vår uppgift är att tillvarata Danderydsbornas intressen. Det är det vi är valda för och ingenting annat. Den detaljplan som kommunen tagit fram ger en värdeökning på 13 -14 miljoner kronor för fastighetsägaren, när han nu säljer Soltorpet. Dessutom har naturligtvis det företag som köper området också räknat med en vinst när de bygger.

Kommunen har hjälpt till att mot de kringboendes önskan om justeringar av förslaget driva igenom projektet i den form byggföretaget önskat. Genom detta har man hjälpt enskilda personer till stora ekonomiska vinster, men demokratin i Danderyd har gjort en stor förlust, en förlust som, när det gäller många sakägare och andra Danderydsbor som följt denna process, är irreparabel.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern