Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om ännu ett tilläggsanslag för genomförande av detaljplanen för Stocksunds hamn.

Kommunfullmäktige antog 2000 06 05 ny detaljplan för Stocksunds hamn. Fullmäktige anvisade tekniska nämnden sammanlagt 6,8 miljoner kronor för att genomföra planen.

I april 2001 beslöt fullmäktiges majoritet anvisa tekniska nämnden tilläggsanslag med sammanlagt 7,73 miljoner kronor. Siv Sahlström yrkade att tilläggsanslaget skulle minskas med 2.230.000 kronor och Danderydscenterns ledamöter reserverade sig mot beslutet. Fullmäktiges majoritet beviljade tilläggsanslaget trots felaktigheter och stora oklarheter i beslutsunderlaget. Under beredningen av ärendet medgav tekniska kontoret att uppgifterna inte stämde men kunde inte ge någon förklaring till detta. Turerna och ofullständigheterna i ärendet finns redovisade i vår reservation i fullmäktiges protokoll 2001 04 02.

Tekniska nämnden disponerade således efter aprilbeslutet sammanlagt 14,53 miljoner kronor. Tekniska nämnden begär nu ytterligare tilläggsanslag med fyra miljoner kronor. Som exempel på vad som hänt med ärendet från fullmäktiges första beslut kan sjösättningsrampen tjäna som ett bra exempel. I den första kalkylen budgeterades 20.000 kronor för sjösättningsramp och 10.000 kronor för jolleramp.

I april 2001 hade det blivit en 26 meter lång ramp i betong som skulle grundläggas på pålar. Denna sjösättningsramp skulle kosta 550.000 kronor. När ärendet nu återkommer är kostnaden för sjösättningsramp och pontoner 1,9 miljoner kronor. Några pontoner finns överhuvudtaget inte nämnda i någon av de tidigare kalkylerna. Naturligtvis är det inte möjligt att räkna så fel. Vad som har hänt i detta fall är att det blivit ett helt annat projekt än det var när fullmäktige i juni 2000 anvisade 6,8 miljoner kronor. Båtklubben och Klart skepp har önskat en större och därmed dyrare ramp än vad som från början avsågs skriver också tekniska kontoret i sin promemoria.
Förhandlingar har skett med Klart Skepp och Båtklubben trots att tekniska nämnden inte hade medel för detta. Avtal och nu också tilläggsavtal har förhandlats fram med båda dessa intressenter. På direkt fråga hur man kunnat ge sig in i förhandlingar om denna nya stora investering utan att beslut fattats fick jag beskedet att tekniska nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande gett klartecken. Av detta kan man dra två slutsatser: 1. Ordförandena anser sig kunna ge direktiv om långtgående ekonomiska åtaganden utan att beslut fattats. 2. Tjänstemännen anser sig inte behöva demokratiskt fattade beslut för att förhandla fram avtal som innebär stora ekonomiska åtaganden för Danderyds skattebetalare.

Tekniska nämnden har 157 miljoner kronor i sin investeringsbudget för år 2001. Vi är inte beredda att anvisa ytterligare pengar till investeringar i Stocksunds hamn. Tekniska nämnden får inom ram klara av att tillgodose Båtklubben, Klart Skepp och andra intressenter på så sätt att de inte får en försämring i förhållande till vad de hade tidigare. I övrigt får tekniska nämnden som vanligt prioritera eventuella verksamhetsförändringar som kan täckas av intäkter.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern

.