Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående studentbostäder.

Jag yrkade i första hand återremiss med följande uppdrag:

1. Socialnämndens behov av ytterligare gruppboenden skall klarläggas. Karlshäll är ett av få områden som skulle räcka till ytmässigt för ett gruppboende. Det ligger dessutom nära Mörby centrum. Allmänna kommunikationer är en förutsättning för att få personal dygnet runt.

2. Behovet av att använda marken vid gymnasiet för idrottsändamål, som den är planlagd för, skall prövas. De miljömässiga konsekvenserna av att göra ny detaljplan för att bygga studentbostäder på fastigheten Gymnasiet 2 mm skall studeras.

3. Redovisa markvärdet för de båda fastigheterna.

Jag yrkade i andra hand att kommunstyrelsen, om den avslog återremissyrkandet, skulle besluta i enlighet med ovanstående tre yrkanden och med bifall till Lennart Waldenströms yrkande.

Vi reserverar oss dels mot att återremissyrkandet avslogs, dels mot att de tre ovan angivna yrkandena avslogs.

Vi anser att det är mycket angeläget att det byggs studentbostäder. Danderydscentern föreslog därför, när detaljplanen för Mörbylund togs, att man i stället för kontor skulle bygga studentbostäder med loftgång på insidan av den stora kontorsfastigheten. Det hade kunnat bli många studentbostäder i ett utomordentligt bra läge. Tyvärr fick vi inte gehör för detta förslag.

Vi ställer oss skeptiska till att man nu föreslår Karlshäll. Danderyds kommun har ont om mark, särskilt i centrala lägen. Karlshäll är en av få platser som ligger centralt och därigenom lämpligt för äldre- och gruppbostäder. Ett centralt läge med närhet till kommunikationer är en förutsättning för att få personal dygnet runt. Karlshäll ligger inom gångavstånd från tunnelbanan.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern