Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående samarbetsavtal om etablering av ny fristående gymnasieskola, Marina Läroverket i Danderyd.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om återremiss med uppdrag till kommunstyrelsen att omförhandla avtalet med Klart Skepp enligt följande

1. Klart Skepp erbjuds att hyra eller köpa Gullvivan.

2. Om Klart Skepp vill bygga till Gullvivan skall företaget köpa fastigheten och själv bekosta investeringen. Gullvivan är 521 kvm, men har i den nya detaljplanen en byggrätt på 1.000 kvm. Fastigheten är markerad med ett s vilket innebär att byggnaden får användas till skoländamål.

3. Kommunen medverkar till att pröva möjligheten för fritidsgården och Klart Skepp att samutnyttja Skeppsgården.

4. Klart Skepp ges rätt att hyra hela stationshuset i Stocksunds Hamn om nuvarande hyresgäster avflyttar.

5. En beräkning av de utvecklingskostnader Danderyds Gymnasium har haft för de marina linjerna skall göras av opartisk person.

6. Danderyds Gymnasium avgör själva vilka utbildningslinjer de vill ha. Kommunen inför inga restriktioner angående detta och ålägger dem således inte att lägga ner någon utbildning.

7. Klart Skepp förvärvar all fast inredning som kommunen har anskaffat i de lokaler som gymnasiet hyr av Klart Skepp i enlighet med det samarbetsavtal som nu föreligger.

8. Lös utrustning som kommunen anskaffat för den marinbiologiska utbildningen får Klart Skepp förvärva under förutsättning att Danderyds Gymnasium inte behöver den.

9. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att Marina Läroverket utvecklas och utvidgar sin verksamhet. Det ger fler alternativ och konkurrens. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att hjälpa till att lösa eventuella problem på ett för såväl Klart Skepp som Danderyds gymnasium positivt sätt.

Barn- och utbildningskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse bland annat ”Ett marint utbildningscentrum i Stocksund kommer att innebära ett intressant utbildningsalternativ framför allt ur ett regionalt och nationellt perspektiv.” Där står vidare ”Förvaltningen finner det anmärkningsvärt att ersättning för utvecklingskostnaderna sätts till ett så lågt belopp som 300.000 kronor. Med de mycket omfattande insatser som genomförts på skolan för att utveckla och förbereda inför marinbiologisk utbildning innebär i realiteten förslaget en kraftig kommunal subvention av Marina Läroverkets egna utvecklingskostnader.”

Avtalet innebär att den fritidsgård som sedan mycket lång tid hållit till i Skeppsgården tvingas flytta till Gullvivan. Skeppsgården är en väl etablerad och mycket uppskattad verksamhet. Något samråd med ungdomar och föräldrar har inte ägt rum.

Av tekniska kontorets redovisning framgår att Skeppsgården i dag har en hyra på 182.000 kronor. Hyreskostnaden för Gullvivan är 763.000 kronor. 420 kvm av Gullvivans 521 kvm skall utnyttjas för fritidsgården. Hyreskostnaden för fritidsgården blir då ca 615.000 kronor. 100 kvm blir outnyttjat. Kommunens kostnad för att driva fritidsgården ökar således med inte mindre än 433.000 kr per år. Denna kostnad kommer att belasta driftbudgeten varje år framåt. Om de överblivna 100 kvm inte går att hyra ut ökar kommunens kostnad med ytterligare ca 150.000 kronor varje år framåt. Dessutom skall ett engångsbelopp på ca 620.000 kronor satsas för att göra i ordning Gullvivan för att passa fritidsgården.

Vi skall hjälpa privata företag, men vi skall inte satsa skattepengar. Där går gränsen. Danderyds skattebetalare skall inte subventionera privata skolor. Friskolorna får skolpeng, som utbetalas lika för alla barn oavsett de går i kommunal eller privat skola.

Kommunen skall dessutom göra en investering i en skolbyggnad. Investeringen beräknas ”mycket grovt uppskattat” med markarbeten kosta ca 19 miljoner kronor. Kommunens investeringsvolym ligger redan alldeles för högt. Och nu skall vi således dra på oss ännu större investeringskostnader.

Det skall bli en kraftig utbyggnad i området runt Stocksunds Hamn. Det är redan beslutat. När denna ännu inte påbörjade byggnation, Järnvägsdalen, planerades utlovades att det inte skulle byggas mer. Men det tänker man nu svika. Först skall en plan tas fram för en stor skolbyggnad och därefter en för resten av området. Detta för att underlätta att få igenom förslaget. Självklart borde man visa vad man totalt tänker bygga ut och inte ”mörka” en del.
Klart Skepp driver en utmärkt skolverksamhet i Stocksunds Hamn. De hyr där lokaler av kommunen. Och de vill nu utvidga. Kommunen har en lokal, Gullvivan, som i dag står tom. Den kan Klart Skepp få hyra. Om de sedan vill bygga ut kan de få köpa Gullvivan och själva göra de investeringar de anser behövs. Det finns möjlighet att utan planändring bygga ut den för skoländamål avsedda Gullvivan.

Klart Skepp skall när skolan är fullt utbyggd ha 450 elever därav 65 vuxenstuderande. Många av dessa kan komma med bil. På Gullvivans fastighet finns plats att anlägga parkeringsplatser. Det blir det betyd–
ligt svårare att klara i Stocksunds Hamn.

Duktiga lärare som är beredda till extra arbetsinsatser och engagemang för att utveckla nya idéer till nytta för våra barn borde vi i Danderyds kommun vara mycket rädda om. Men så är det inte. Kommunen tänker nu förbjuda Danderyds gymnasium att fortsätta med den utbildning som lärarna själva utvecklat. Detta för att den nya friskolan skall få överta utbildningen från gymnasiet och driva den utan konkurrens.

”Det marinbiologiska programmet startades för att utveckla Danderyds gymnasium och speciellt det naturvetenskapliga programmet när det gäller nya pedagogiska och metodiska arbetsformer. Under utbildningens två första år har arbetslaget arbetat intensivt med att skapa förutsättningar för detta nya sätt att arbeta.” Det skriver de fem lärarna på det marinbiologiska programmet på Danderyds gymnasium. De skriver vidare ”Arbetet med att skapa programmet har byggt på att det har funnits lärare som har velat utveckla sin pedagogik och hitta nya metodiska arbetssätt. Det här är en process som har krävt mycket arbete av lärarna i arbetslaget. Vi anser därför att det är viktigt att vi får fortsätta att arbeta och utveckla programmet.”

Men det tycker inte Produktionsstyrelsen som tvingar Danderyds gymnasium att lägga ner utbildningen i marinteknik och marinbiologi trots att gymnasiets skolledning och personal vill behålla den. Vad ger det för signal till alla andra lärare och skolor i Danderyd. Sitt still och gör ingenting. För om ni har några bra förslag som ni genomför så kanske ni inte får fortsätta med dem. Lärarna ser att det inte lönar sig att engagera sig. Att göra på det här sättet stoppar utvecklingen i skolorna och vi riskerar att bli av med duktiga lärare.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern