Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående lokaler för Danderyds Enskilda skola.

Jag yrkade återremiss till AU med uppdrag

1. att komplettera ärendet med Danderyds Enskilda Skolas brev till kommunen där de ”kräver” ett uttalande om att kommunen förbinder sig att verka för att de skall få godtagbara permanenta lokaler när lokalhyresavtalet för de tillfälliga lokalerna i f d Djursholms elverk upphör att gälla.

2. att redovisa vilka alternativ som finns för att tillgodose detta krav och att kostnadsberäkna de olika alternativen.

Kommunstyrelsen sade nej till denna begäran. Jag yrkade då

att ärendet förs till kommunfullmäktige för avgörande.

Kommunstyrelsen beslutade ”Kommunstyrelsen skall verka för att hitta en lösning åt Danderyds Enskilda Skola när lokalhyresavtalet avseende tillfälliga lokalerna i f d Djursholms elverk upphör att gälla”.

Det är en självklarhet att kommunen skall verka för att erbjuda lokaler åt en sådan bra verksamhet som denna skola bedriver. Det behöver inte fästas på papperet. Det är emellertid tekniska kontorets uppgift att så långt det är möjligt tillgodose lokalbehovet för dem som hyr lokaler av kommunen. Det här gäller något helt annat.

Danderyds Enskilda Skola har velat träffa en principöverenskommelse med kommunen om att inom en treårsperiod anvisas permanenta undervisningslokaler för 80 barn. Danderyds Enskilda Skola har erbjudits att hyra tillfälliga lokaler i Djursholms f d Elverk. Där beräknas 60 elever få plats. Vi vet att skolan inte kommer att kunna vara kvar i elverket dels för att lokalerna således inte räcker för verksamheten dels därför att lokalerna långsiktigt inte är godtagbara för skolundervisning.

Det är inte acceptabelt att kommunstyrelsen hanterar en skolverksamhet på detta sätt. Antingen undersöker man vilka möjligheter som finns att ordna en permanent lösning eller också säger man att vi kommer inte att klara att erbjuda er en permanent lösning. Och då vet skolan det och kan ta ställning till om den verkligen skall utvidga sin verksamhet. Det är ansvarslöst att behandla en skolverksamhet med små barn på detta sätt. Vart skall de ta vägen om kommunen inte har någon lokal? Vi kan väl inte ställa dem på bar backe?

Med denna vår inställning anser vi att kommunstyrelsen skulle ha utrett vilka alternativ som finns för att tillgodose skolans lokalbehov och kostnadsberäkna de olika alternativen. Om det är kommunala investeringskostnader förbundna med detta måste ärendet föras till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har inte någon rätt att binda kommunen för investeringar utan att fullmäktige har godkänt det.

Det hjälper inte att man skrivit en luddig beslutssats som man rent juridiskt kan påstå är till intet förpliktande. Det finns något som heter moral också och enligt vår mening har kommunstyrelsen med denna hantering och detta beslut moraliskt bundit sig för att ordna lokaler till skolan.

Som framgår av yrkandet begärde vi också att få se det brev där skolan ”kräver ett uttalande om att kommunen förbinder sig ....” Också andra ledamöter tog upp frågan om det stod på detta sätt i brevet. Det svar som kommunen skall ge är naturligtvis också avhängigt av vad skolan skrivit.

Det har nu i efterhand visat sig att det inte finns något sådant brev. Det måste betecknas som anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande vid sammanträdet inte berättade att det brev som vi i vårt yrkande och andra ledamöter muntligt efterfrågade inte finns.

Detta innebär också att det inte på sedvanligt sätt finns dokumenterat vad skolans ledning begärt och vad kommunstyrelsen hade att ta ställning till.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern