Reservation mot kommunstyrelsens beslut att intervenera i Tekniska nämndens verksamhet när det gäller uthyrning av lokaler.

Som underlag för beslutet fanns inte någon tjänstemannapromemoria utan endast en inlaga skriven av kommunalrådet.

Tekniska nämnden har inte begärt att kommunstyrelsen skall pröva frågan om att hyra ut lokaler till Danderyds Enskilda Skola. Det har de inte heller någon anledning att göra eftersom uthyrning av kommunens lokaler ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde. Det finns således inte något skäl för kommunstyrelsen att i detta fall ingripa i tekniska nämndens verksamhet. Tekniska nämnden behöver inte något ”godkännande” för att hyra ut kommunens lokaler till en fristående skola.

Om tekniska nämnden har lediga lokaler som bedöms lämpliga för skolverksamhet så skall man självklart hyra ut dem till skolan. Om de är lämpliga eller ej skall bedömas av facknämnden i samråd med den blivande hyresgästen. Kommunstyrelsen är inte kompetent att göra en sådan bedömning och skall inte gå in och lägga sig i och styra detta över huvudet på facknämnden.

Kommunstyrelsen påpekar dessutom att ombyggnadsåtgärderna får tas ur nämndens anslag för verksamhetsanpassning av lokaler utan att nämnden begärt tilläggsanslag för detta. Hela förfaringssättet innebär en styrning av tekniska nämnden som enligt min mening är otillbörlig. Det kan finnas och har funnits skäl för kommunstyrelsen att ingripa i nämndernas verksamhet när de inte klarar av sin uppgift. I detta fall finns det definitivt ingen anledning.

I den av kommunalrådet skrivna inlagan finns dessvärre också olyckliga formuleringar som inte borde satts på papperet. Kontraktsskrivningen skall skötas av tekniska nämnden, som har kompetenta tjänstemän för detta, utan egendomliga direktiv från kommunstyrelsen.Siv Sahlström (c)