Reservation mot kommunfullmäktiges beslut
1. att inte återremittera ärendet till berörda nämnder och
2. att anta detaljplanen för kv Skorstenen och del av kv Hamnen i Stocksund.


Kommunfullmäktige beslöt den 3 mars återremittera detta ärende med uppdrag till berörda organ

1. att göra en miljökonsekvensbeskrivning av att genomföra den föreslagna detaljplanen.
2. att genomföra provtagningar på marken i Stocksunds Hamn för att klarlägga eventuellt behov av marksaneringsåtgärder.
3. att pröva möjligheten att erbjuda Klart Skepp lokaler i Gullvivan, Mörbylund.
4. att redovisa en fullständig kostnadskalkyl för skolbygget, inte uppskattat.
5. att göra en kostnadskalkyl (inte ”uppskattade kostnader”) för trafiksäkerhetsåtgärder, lokalgata, parkeringsplatser mm.

Ärendet kommer tillbaka utan att något nytt i sak tillförts. På tre
arbetsdagar har en promemoria med hopkok av det som redan var känt ställts samman. Och så har man skickat med byggnadsnämndens antagandehandling. Ärendet har inte varit hos någon av de berörda nämnderna. Inte någon av de utredningar vi hade begärt har gjorts. Man har med detta på ett utmanande sätt åsidosatt fullmäktiges beslut.

Området runt Stocksunds Hamn skall byggas ut kraftigt. Det är redan beslutat. När denna byggnation, Järnvägsdalen, planerades framfördes protester mot den omfattande bebyggelsen. Det utlovades då att det inte skulle byggas mer i detta område. Kommunalrådet sade att efter det här är Stocksund fullbyggt. Detta har man nu svikit.

I Samarbetsavtalet med Klart Skepp står ”Genomförandet av etapp 2 förutsätter vidare att ny detaljplan, som medger den överenskomna nybebyggelsen antas och vinner laga kraft. Om denna förutsättning inte skulle uppfyllas har parterna inga ersättningsanspråk på varandra med anledning av att avtalet inte kan fullföljas i denna del”.

När detta samarbetsavtal togs framhölls upprepade gånger på diverse offentliga möten med upprörda sakägare och andra Stocksundsbor under senvåren 2002 och även i fullmäktige att man på intet sätt beslutat genomföra denna bebyggelse i Stocksunds Hamn. Det bedyrades att ingenting var bestämt.

Nu hävdar man stick i stäv mot detta att man i avtal förbundit sig att anta en sådan detaljplan och att avtal måste hållas. Man har således i själva verket aldrig haft någon annan tanke än att ta igenom den för Klart Skepp skräddarsydda detaljplanen. I realiteten fick inte byggnadsnämnden i uppdrag att pröva förutsättningarna för att se om området lämpar sig för en skola, utan BN fick helt enkelt uppdraget att genomföra en skenbar planprocess, där utgången var given.

Förutom den byggnation som nu skall genomföras skall ett stort antal parkeringsplatser anläggas. På så sätt försvinner gröna ytor, träd kommer att fällas och stora områden kommer att asfalteras.

Det har skräddarsytts en lösning som skall passa för just Klart Skepp. Man skriver ”Vi bedömer att detaljplaneförslaget möjliggör att Marina läroverket kan utvecklas enligt samarbetsavtalet mellan Klart Skepp och kommunen. Planen bör därför antagas.”

När avtalet med Klart Skepp togs i fullmäktige 2002 03 11 yrkade jag återremiss med uppdrag till kommunstyrelsen att omförhandla avtalet med Klart Skepp i enlighet med nio preciserade punkter. Punkterna 1 och 2 löd

1. Klart Skepp erbjuds att hyra eller köpa Gullvivan.

2. Om Klart Skepp vill bygga till Gullvivan skall företaget köpa fastigheten och själv bekosta investeringen. Gullvivan är 521 kvm, men har i den nya detaljplanen en byggrätt på 1.000 kvm. Fastigheten är markerad med ett s vilket innebär att byggnaden får användas till skoländamål.

Vi skrev bland annat ”Vi skall hjälpa privata företag, men vi skall inte satsa skattepengar. Där går gränsen. Danderyds skattebetalare skall inte subventionera privata skolor. Friskolorna får skolpeng, som utbetalas lika för alla barn oavsett de går i kommunal eller privat skola”.

På fullmäktiges sammanträde påstods att Klart Skepp har sagt nej till att hyra/köpa Gullvivan. Den uppgiften är felaktig. Någon förhandling mellan Klart Skepp och kommunen har inte ägt rum i denna fråga. Mitt förslag att inleda sådana förhandlingar avvisades av fullmäktige i mars 2002.
Kommunen släpper nu till mark på ett av de mest värdefulla områdena inom Danderyd. Det framhölls från moderat håll när det gällde Enebybergs Folkets Hus, att om man skulle rusta det och använda det för något angeläget ändamål, så måste man också i kostnaden för upprustning räkna in alternativintäkten, dvs den intäkt man skulle kunna få om man använde marken till något annat. Om man för detta resonemang här måste det naturligtvis gälla också Stocksunds Hamn. Eftersom majoriteten vill bygga på denna plats måste den således också i kommunens kostnad för byggnationen räkna in den intäkt kommunen förlorar genom att ställa denna mycket attraktiva mark i Stocksunds Hamn till förfogande gratis.

Utbildningsradion (TRU) hade sina lokaler i Elverket. TRU behövde större lokaler. De gjorde ett förslag till utbyggnad som redovisades för kommunen. Kommunen sade absolut nej till detta. Orsaken var att man under inga omständigheter skulle få bygga något mer på denna plats. Elverket ansågs så kulturhistoriskt värdefullt att det inte skulle få byggas något mer inom detta område. ALLA partier var överens om detta. Ingen mer bebyggelse skulle få släppas fram här. TRU tvingades då flytta.

När TRU hade flyttat, hyrdes elverksbyggnaden ut till Klart Skepp. Vi hade inga invändningar mot detta. Tvärtom tyckte vi det var bra att den kom till användning, när TRU tvingats flytta.

Och nu har då Klart Skepp hamnat i samma läge som TRU var. Man vill bygga ut. Och fullmäktiges majoritet (m o kd) är nu plötsligt beredd att släppa fram en utbyggnad som kommunen för bara några år sedan nekade TRU att genomföra inom samma område. Det är anmärkningsvärt. Än mer anmärkningsvärt blir det när den som skall få denna utomordentliga fördel av kommunen är en alltmer framträdande moderat politiker. Det som för bara några år sedan inte var möjligt för TRU har nu blivit möjligt.

Vi i Danderydscentern har inte ändrat uppfattning. Vi vidhåller att det inte skall byggas mer inom detta område, varken det stora komplex som nu skall uppföras eller något annat. Vi kan inte heller acceptera att grönskan skövlas och ersätts med stora asfalterade parkeringsplatser.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern