Reservation mot kommunstyrelsens
beslut om reviderad informationspolicy

Vi reserverar oss mot att kommunstyrelsens majoritet (m och kd)
avslog nedanstående tilläggsyrkanden:

1. De politiska partier som är representerade i kommun-
fullmäktige skall ha möjlighet att mot självkostnad publi-
cera information i Danderydsaktuellt.

2. I pressmeddelanden angående beslut som fattats skall
anges namn på och telefonnummer till de gruppledare vars
partier har haft en avvikande uppfattning i ärendet.

För någon tid sedan bereddes Marina Läroverket, som har ett fåtal
elever från Danderyd, en exklusiv rätt att disponera två sidor i
Danderydsaktuellt mot självkostnadspris. Det framgick inte att det
var betald annonsplats. Ingen annan har tidigare givits en sådan rätt.
Informationschefen gav tillstånd till detta efter att ha samrått med
kommundirektören och kommunalrådet. Detta skedde utan att någon
diskussion förts än mindre något beslut fattats om en sådan ändrad
policy i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Ingen annan privat
skola erbjöds heller samma möjlighet.

Danderydscenterns gruppledare har begärt att på samma sätt till
självkostnadspris få disponera en sida för information om
Danderydscentern. Denna begäran avvisades med motiveringen att
det skulle strida mot "andan i informationspolicyn".

När vi nu skall anta en reviderad informationspolicy ändras den för
att ge möjlighet för också andra än Marina läroverket att annonsera
i Danderydsaktuellt. Där står " ... privata enheter, som huvudsak-
ligen finansieras med skattemedel och som bedriver verksamhet i
Danderyd kan mot självkostnad få publicera information om sin
verksamhet i Danderydsaktuellt."

 

 Den reviderade informationspolicyn öppnar nu för att, beroende på
tolkningen av dess "anda" från fall till fall, ge all skatte subventio-
nerad verksamhet i Danderyd med undantag för de politiska partier-
na möjlighet att informera i Danderydsaktuellt.

Det går inte att försvara att informationsenheten som är betald med
skattepengar bara ger service åt halva fullmäktige, det vill säga de 24
ledamöter som i majoritet styr kommunen. Den andra halvan av
Danderyds befolkning som valt de andra 21 ledamöterna som sina
företrädare har samma rätt att få veta vad dessa gör. De betalar
också över skatten för den information som ges ut.

I en demokrati anser vi att det är en skyldighet att informera om de
olika partiernas ställningstagande. Det är därför ett minimikrav att
det på pressmeddelanden som går ut från kommunen skall anges
namn på och telefonnummer till de gruppledare vars partier har haft
en avvikande uppfattning i ärendet.

Danderyd 2005 05 17

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern