Reservation mot kommunstyrelsens
beslut om byte av kapitalförvaltare

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande (ledningsstabens
förslag):

1. Kommunstyrelsen beslutar att med omedelbar verkan
säga upp förvaltningsavtalet med E. Öhman J:or Kapital-
förvaltning AB.

2. Kommunen skall istället köpa fondandelar i Enter Select
Fokus.

Under den tid som Öhmans förvaltat delar av vårt kapital har
jämförelseindex ökat 11,6 procentenheter mer än vad Öhmans
presterat. Mot den bakgrunden kom kommunstyrelsens arbetsutskott
överens om att säga upp avtalet med Öhmans. Lednings staben skrev
därefter fram ärendet. Sedan har ärendet åter behandlats i KSAU där
majoriteten då inte ville ta ställning. Inte heller i kommunstyrelsen
den 6 april var majoriteten beredd att fatta beslut. Ärendet
bordlades.

Kommunstyrelsens majoritet har nu beslutat att en ny upphandling av
diskretionär förvaltare skall ske och att det nuvarande avtalet med
Öhmans skall löpa tills ny förvaltare utsetts.

I detta ärende måste man göra såväl en ekonomisk som en etisk
bedömning. Kommunstyrelsens beslut ter sig för oss ur båda dessa
aspekter som obegripligt och olämpligt.

Det finns två möjligheter; endera har vi fortsatt förtroende för
Öhmans och tror att de trots allt skall kunna göra bättre ifrån sig i
fortsättningen eller också har vi inte längre förtroende för deras
förvaltning av kommunens kapital och då skall vi säga upp avtalet
direkt.

Det anmärkningsvärda är att samtidigt som kommunen är så miss-
nöjd med Öhmans att kommunstyrelsen under pågående avtalstid beslutar

gå ut och upphandla en ny förvaltare låter man Öhmans
under lång tid fortsätta förvalta vårt stora kapital som om ingenting
hänt.

Avtalet med Öhmans och våra andra förvaltare går ut den första maj
nästa år - med möjlighet till ett års förlängning. Under alla för-
hållanden måste således en ny upphandling ske av båda våra förval-
tare senast årsskiftet 2006/07. Då skall också förvaltarinriktningen
ses över.

Om vi skulle finna att vi inte vill ha någon förlängning av avtalet
med den andre förvaltaren utan vill göra en ny upphandling betyder
det att kommunen nu gör en upphandling av en ny förvaltare för en
effektiv tid på 7-8 månader. Upphandlingen tar minst 10 veckor.
Med tanke på att den skall ske mitt i sommaren finns det anledning
tro att det kommer att ta ännu längre tid.

Ledningsstaben föreslog att vi omgående skulle placera det kapital
Öhmans förvaltar i Enter Select Fokus. I den upphandling som
gjordes för ett år sedan rankades detta företag främst av de företag
som hade lämnat in anbud. Orsaken till att Enter då inte anlitades var
bl a att företaget var så nytt att det inte kunde redovisa något
förvaltningsresultat eftersom fonden startade först den 6 februari
2004. Fonden har sedan dess ökat med 18,7%. Enters förvaltare
kommer från det välrenommerade företaget Alfred Berg. Vi skulle
således köpa tjänster av en mycket kompetent grupp förvaltare.

Danderyd 2005 05 17

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern