Reservation från Danderydscentern mot
kommunfullmäktiges beslut om partistöd och
arvoden mm under valperioden 2007-2010.

Vi motsätter oss att partistödet höjs. Vad gäller vår uppfattning i
denna fråga, att i stället ge ett arvode till de folkvalda fullmäktige-
ledamöterna, hänvisar vi till bilagan till denna reservation (Avvi-
kande mening till partiuppgörelsen inför valperioden 2003-2006,
finns även som reservation i fullmäktiges protokoll från 2002-09-
23). Vi vidhåller således vår mening att en del av de fasta arvodena
och en del av partistödet skall tillfalla de enskilda fullmäktigeleda-
möterna. Vi vidhåller också vår inställning att kommunstyrelsens
ordförande skall var halvtidsarvoderad.

Vi skulle kunna acceptera justeringar av arvodena mellan ordföran-
dena om de vore föranledda av organisationsförändringar. Höjnin-
garna för dem som fått fler uppgifter skall då motsvaras av minsk-
ningar för dem som fått färre. Så är inte fallet. Vi motsätter oss
därför arvodeshöjningarna. De strider nämligen mot den överens-
kommelse som gjordes 2002 då de politiska partierna bestämde att
arvodena inte skulle höjas vart fjärde år utan i stället årligen räknas
upp med ett procenttal motsvarande den genomsnittliga löneökningen
för anställda i Danderyds kommun under det närmast föregående
året. Arvodena har också räknats upp på det överenskomna sättet.
Dessutom strider arvodeshöjningarna mot den övergripande inställ-
ning vi redovisat i bilagan nämligen att man inte skall belönas om
man inte presterar tillfredsställande.

Ordföranden i trafiksäkerhetsutskottet får en tredubbling av sitt
arvode. Orsaken är att man anser att genomförandet av 30-reformen
tog mycket tid och att det krävts mer arbete än tidigare. Vi anser att
det är helt fel att grunda en arvodeshöjning på en tillfälligt ökad
arbetsbelastning. Vi har föreslagit att man ger kommunstyrelsen
möjlighet att vid extraordinära arbetsuppgifter ge ett extra arvode.

Justering av protokoll är inte arvoderat någon annanstans än i
fullmäktige. Det finns inte något skäl att arvodera denna justering.
Ledamöterna i fullmäktige kommer under mandatperiodens fyra år
att justera protokollet högst två gånger.

Siv Sahlström

Gruppledare Danderydscentern

Bilaga: Avvikande mening från 2002-09-23

 

Avvikande mening angående partistöd och
arvoden under valperioden 2003 - 2006.

Jag ansluter mig till uppgörelsen vad gäller nämndorganisation och
rörligt sammanträdesarvode. Jag anför avvikande mening när det
gäller kommunalrådet, som jag anser skall vara halvtidsengagerad.
När det gäller övriga arvoden anser jag att de skall utfalla enligt
nedanstående:

Kommunfullmäktige

Gruppledarnas arvoden i fullmäktige behålls på samma nivå som nu
dvs 60.000 kronor. Det ger i förhållande till nu liggande förslag en
besparing på 7x15.000 kronor dvs 105.000 kronor. Också presidiets
arvoden förblir desamma. Det ger en besparing på 10.700 kronor.

Mandatstödet minskas med 3.000 kronor/mandat i förhållande till nu
liggande förslag, således till 22.000 kronor. Det ger 135.000 kronor.
Sammantaget ger detta en besparing i förhållande till nu liggande
förslag på 250.700 kronor.

Dessa pengar fördelas på följande sätt: Alla ordinarie ledamöter i
kommunfullmäktige, som inte är gruppledare, får 4.500 kronor/år.
När sociala avgifter räknats in blir det några tusen i besparing i
förhållande till det nu liggande förslaget.

För att arvodet skall utgå måste ledamoten ha varit närvarande minst
sju sammanträden av tio (budgetmötet räknas som två sammanträden
eftersom det är två dagar). Arvodet betalas ut i slutet på året.

Det är ett sätt att försöka öka aktiviteten hos de direktvalda fullmäk-
tigeledamöterna. Vi har ju nu också personval och det verkar rimligt
att en del av de pengar som går ut i mandatstöd tillfaller personen
som blivit invald på platsen och inte som nu att hela beloppet går till
partiet. Genom att de invalda själva disponerar dessa pengar kan de t
ex använda dem till personvalskampanjer i nästa val. Dessutom känns
det stötande att i ett parti som t ex har två mandat den ena uppbär ett
arvode på 75.000 kronor medan den andre inte får någonting.

Inga höjda arvoden till ordförandena och utskotten för
2003.

Arvodesökningen kopplas i stället till om nämnderna håller sina av
fullmäktige beslutade budgetar. Om nämnden håller sin budget får
ordföranden och i förekommande fall berednings- och andra utskott
inom nämnden en höjning av sitt arvode med 10% år 2004. Om

 

nämnden håller sin budget också år 2004 höjs arvodet 2005 med
ytterligare 10%. När bokslutet ligger klart på våren betalas det höjda
arvodet ut retroaktivt från årets början.

Produktionsstyrelsens ordförande får 100.000 kronor i ingångs-
ersättning.

Tanken med denna ordning är att arvodet skall vara kopplat till ett
ansvar. Vi har nu sett hur nämnordföranden år efter år lägger fram
budgetförslag som de inte klarar att hålla.

Med detta förslag kopplar vi arvodet till ansvaret och resultatet. Om
vi tar socialnämnden som exempel. Man kan inte försvara en höjning
av arvodet till socialnämndens ordförande med det resultat han redo-
visar. Och skulle det bli en ny socialnämndsordförande är det viktigt
att denna från början har klart för sig vad som krävs.

Kommunstyrelsen

Inga arvoden höjs för 2003.

Kommunstyrelsens ordförandes ersättning läggs så att han får ett
arvode som ligger 20% under vad han skulle få utan denna konstruk-
tion.

Nämnderna delas in i två grupper:

l. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden
och produktionsstyrelsen. 2. Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, och kultur- fritidsnämnden.

För kommunstyrelsen skall gälla att alla arvoden i kommunstyrelsen
höjs med 5% om en fjärdedel av nämnderna håller sina budgetar (en
av nämnderna måste komma från grupp ett), alla arvoden höjs med
10% om minst hälften av nämnderna håller sina budgetar (minst två
av nämnderna måste komma från grupp ett).

Genom att också kommunstyrelsens arvoden kopplas till resultatet
ökar trycket på kommunstyrelsen att dels lägga fram realistiska
budgetförslag dels hålla efter nämnderna bättre.

För dem som uppnått en 20-procentig höjning räknas arvodena upp
på det sätt som diskuterats i överläggningarna. Men även då skall det
vara knutet till de villkor som skisserats ovan.

Siv Sahlström
ordförande i Danderydscentern