Reservation från Danderydscentern mot
kommunfullmäktiges beslut om nämnd-
organisation under perioden 2007- 2010.

Danderydscentern har avvikande mening när det gäller nämndorga-
nisationen i de delar som utvecklas nedan. Det innebär att vi i övrigt
ansluter oss till förslaget.

När vi organiserade om kommunens verksamhet och beslöt införa en
produktionsstyrelse var det stor enighet om att denna skulle vara
liten och effektiv och lägga sig i minsta möjliga. Resultatenheterna
skulle ha största möjliga frihet att själva bestämma över sin verksam-
het. Så har det dessvärre inte blivit. Det har i stället byggts upp en
central administration som enligt vår mening helt strider mot de
intentioner vi hade. Det har också lett till att resurser från verk-
samheten tas till den centrala administrationen. Så var det inte tänkt.

Produktionsstyrelsens presidium (ordföranden och vice ordföranden)
har haft särskilda genomgångar med tjänstemännen och fått infor-
mation som inte kommit övriga partier till del. En sådan ordning är
dålig för att inte säga odemokratisk. Vi är mot den bakgrunden
beredda att släppa fram ett beredningsutskott i produktionsstyrelsen
så att alla partier får samma information. Det innebär också att
nämnden måste utökas. Eftersom fem personer skall sitta i utskottet
måste nämnden vara minst elva. Vi accepterar således denna utök-
ning även om vi beklagar den utveckling som skett.

När det gäller kultur-fritidsnämnden konstaterar vi att det inte är
rimligt att den är den enda nämnden utan utskott därför accepterar vi
ett utskott också där. Av det följer att det också i denna nämnd blir
elva ledamöter. En utökning som således accepteras.

Naturvårdsarbetet har successivt försvagats kraftigt genom åren. Vi
har därför i en motion föreslagit att naturvårdsarbetet skall förstär-
kas. I den nu föreslagna organisationen försvagas tvärt emot vårt
önskemål naturvårdsarbetet ytterligare genom att man lägger in de
tunga fastighetsfrågorna i naturvårdsutskottet.

Vi ansåg liksom flera andra partier att tekniska nämnden skall delas
upp i en fastighetsnämnd och en gatu- och trafiknämnd. Detta förslag
föll dock i förhandlingarna.

 

När fastighetsfrågorna nu skall ligga kvar i Tekniska nämnden kan
fastighetsfrågorna med fördel beredas i beredningsutskottet. Dels har
utskottet väldigt korta sammanträden och således god tid att grund-
ligt gå igenom fastighetsfrågorna dels är det inte rimligt att dessa
tunga frågor bereds i särskild ordning i ett utskott där inte alla par-
tier får representation. De måste då fatta beslut med sämre förut-
sättningar än övriga partiers ledamöter. Det är inte bra.

Vi välkomnar att ett brottsförebyggande råd bildas. Något som vi
under flera år drivit. Vi motsätter oss däremot att jämställdhetsrådet
läggs ner. Vi noterar att den borgerliga regeringen anser jämställd-
hetsfrågorna så viktiga att de ger en särskild minister ansvar för
detta. Vårt kompromissförslag var att man skulle ha ett utskott under
kommunstyrelsen som ansvarade för jämställdhetsfrågorna. Inte ens
detta modesta förslag vann gehör.

En förhandling är alltid ett givande och tagande. Om man har olika
uppfattning måste man räkna med att man inte kan få igenom allt.
Om förhandlingsledaren vill ha enighet om organisationen, vilket
även för en majoritet borde ha ett stort värde, måste man bedöma
vad som är den enskilt viktigaste frågan för varje parti. För Dande-
rydscentern var den enskilt viktigaste frågan en förstärkning av
naturvårdsarbetet. Om man då i stället föreslår en försvagning av
naturvårdsarbetet måste det uppfattas som att man faktiskt inte vill ha
enighet kring organisationen.

 

 

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern