Reservation från Danderydscentern mot
kommunstyrelsens beslut om partistöd och
arvoden mm under valperioden 2007-2010.

Vi motsätter oss att partistödet höjs. Vad gäller vår uppfattning i
denna fråga, att i stället ge ett arvode till de folkvalda fullmäktige-
ledamöterna, hänvisar vi till bilagan till denna reservation. Vi vid-
håller således vår mening att en del av de fasta arvodena och en del
av partistödet skall tillfalla de enskilda fullmäktigeledamöterna.

Vi vidhåller också vår inställning att kommunstyrelsens ordförande
skall vara halvtidsarvoderad. Vi skulle kunna acceptera justeringar av
arvodena mellan ordförandena om de vore föranledda av organisa-
tionsförändringar. Höjningarna för dem som fått fler uppgifter skall
då motsvaras av minskningar för dem som fått färre. Så är inte
fallet. Vi motsätter oss därför arvodeshöjningarna. De strider också
mot den övergripande inställning vi redovisat i bilagan nämligen att
man inte skall belönas om man inte presterar tillfredsställande.

Ordföranden i trafiksäkerhetsutskottet får en tredubbling av sitt
arvode. Orsaken är att man anser att genomförandet av 30-reformen
tog mycket tid och att det krävts mer arbete än tidigare. Vi anser att
det är helt fel att grunda en arvodeshöjning på en tillfälligt ökad
arbetsbelastning. Vi har föreslagit att man ger kommunstyrelsen
möjlighet att vid extraordinära arbetsuppgifter ge ett extra arvode.

Justering av protokoll är inte arvoderat någon annanstans än i
fullmäktige. Det finns inte något skäl att arvodera denna justering.
Ledamöterna i fullmäktige kommer under mandatperiodens fyra år
att justera protokollet en gång. Några få kommer att få justera två
gånger. Det är inte rimligt att arvode utgår för just denna justering.

 

Siv Sahlström
ordförande Danderydscentern

Bilaga: Avvikande mening från 2002-09-23