Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut angående Anslag för projekt med IT-stöd inom hemtjänsten.

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande som löd

Ärendet återremitteras till socialnämnden

1. för utarbetande av ett nytt förslag om införande av IT-stöd inom hemtjänsten. Målet bör vara att dels minska förberedelsekostnaderna (t ex ev försöksprojekt) dels att en ny lösning skall kunna tas i drift betydligt snabbare.

2. för beräkning av vilken administrativ besparing socialnämnden bedömer skall uppnås genom det nya arbetssättet.

Det innebar att vårt yrkande överensstämde med majoritetens förslag och kommunstyrelsens beslut när det gäller den första satsen. Den andra satsen om beräkning av besparingen, som vi yrkade som tillägg, fick vi dessvärre inte gehör för. Vi anser det självklart att man skall göra en sådan beräkning när man inför ny teknik som man säger kommer att medföra en besparing.

1999 11 29 motionerade Danderydscentern om att införa denna nya teknik inom hemtjänsten. Vi skrev bland annat ”I Karlskrona har man påbörjat ett projekt där man använder modern teknik som både ger äldre ett säkrare omhändertagande och är ekonomiskt effektivt”. Svaret på motionen blev att man redan höll på med att ta fram ett sådant arbetssätt.

Det är naturligtvis alldeles orimligt att man säger att man håller på med detta för att sedan återkomma efter fyra år och nu dessutom vill genomföra ett långvarigt försöksprojekt. Förutom den stora vinsten att de äldre kan få ett säkrare omhändertagande så ger det nya arbetssättet också en ekonomisk besparing. Det är inte acceptabelt att man inte kommit fram med detta tidigare.Siv Sahlström
gruppledare