Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut angående bokslut och förvaltningsberättelse 2003 för Djursholms AB.

Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande som löd:

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att uppmana Djursholms AB:s styrelse att redovisa de arvoden som betalats ut till styrelsen under år 2003 och som enligt uppgift belastat ägaren Danderyds kommun.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att meddela styrelsen att de arvoden som betalas ut till styrelsen från och med 2004 skall belasta Djursholms AB och redovisas i förvaltningsberättelsen.

I förvaltningsberättelsen står ”Bolaget har under 2003 inte betalat ut några arvoden till styrelse och VD”. Av detta kan man inte dra någon annan slutsats än att styrelsen och VD inte fått någon ersättning. Så är emellertid inte fallet. Styrelsen har fått arvoden.

Till och med år 2001 var denna uppgift korrekt. Det betalades inte ut några arvoden till styrelsen. Då var samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott också ledamöter i Djursholms AB. Bolagets sammanträden låg direkt efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Alla fick ett arvode - för arbetsutskottet. Något extra arvode för Djursholms AB:s styrelsesammanträde utgick inte.

Den 4 februari 2002 begärde Siv Sahlström befrielse från uppdraget som ledamot och vice ordförande i bolagsstyrelsen. Därefter var det inte längre personunion mellan arbetsutskott och bolagsstyrelse. Under 2002 utgick då arvoden till ledamöterna i bolagsstyrelsen. De fick arvode både för arbetsutskottet och för Djursholms AB, det vill säga dubbelt arvode.

Vid förra årets bokslutsbehandling påtalade vi att styrelsen fått arvoden. Vi avstod då från att yrka en ändring men begärde att den påtalade felaktigheten skulle rättas till detta år. Vi lovade att återkomma om så inte skedde.

Och vi kan nu konstatera att uppgiften inte har ändrats. I årets förvaltningsberättelse står alltjämt att Bolaget har under 2003 inte betalat ut några arvoden till styrelse och VD. Man ger med detta sken av att inga arvoden betalats ut till styrelsen, vilket är felaktigt. Den uppgift som således var korrekt för år 2001 är inte korrekt för år 2002 och 2003.

Något arvode för VD har däremot aldrig utgått eftersom det är kommundirektören som i sin tjänst har att sköta också dessa uppgifter. Någon extra ersättning utgår således inte till honom för detta.

Det måste vara riktiga uppgifter i en årsredovisning, uppgifter som inte går att missförstå. Det är enligt vår mening absolut nödvändigt. Det är utmanande att detta inte ändrats. Trots att vi påtalade det förra året återkommer samma uppgift även detta år.

Detta är inte en politisk fråga utan en etisk och borde naturligtvis inte vara partiskiljande. Det är därför beklämmande att nödgas konstatera att den omröstning vi begärde – för att ge var och en möjlighet att redovisa sin inställning i frågan – resulterade i att inte någon förutom Danderydscenterns fullmäktigegrupp röstade för att uppgiften skulle ändras. Det var till och med så illa att en av gruppledarna var i talarstolen och yrkade avslag på vårt förslag att korrekta uppgifter skulle lämnas.
Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern