Reservation mot arbetsutskottets beslut att väckta motioner inte får publiceras i kommunens informationsblad Danderydsaktuellt.


Jag reserverar mig dels mot att väckta motioner inte längre får pub-
liceras i Danderydsaktuellt dels mot att de politiska partierna inte får disponera var sin ruta i informationsbladet. Däremot ansluter jag mig till förslaget att underlagen för beslut skall publiceras på
kommunens hemsida. Det förslaget väckte jag nämligen första gången i en motion redan 1994.

Kommunstyrelsens ordförande yrkade att KSAU skulle besluta att väckta motioner inte längre skulle få publiceras i kommunens informationsblad Danderydsaktuellt. Jag föreslog då att de politiska partierna i stället skulle få var sin liten ruta i informationsbladet för fri disposition. Den sittande majoriteten (m och kd) genomdrev dock med kommunalrådet Gunnar Ooms utslagsröst att de förtroendevaldas initiativ i kommunfullmäktige inte längre får/kan publiceras.

Det är första gången kommunstyrelsens arbetsutskott går in och direkt beslutar vad som skall/inte skall införas i Danderydsaktuellt. Beslutet innebär att det nu är förbjudet för informationsavdelningen att publicera någon motion eller att bereda de politiska partierna ett utrymme där de kan redovisa sina åsikter. Det är sådant som i klarspråk kallas censur.

Initiativtagare till denna censur är således kommunalrådet Gunnar Oom som själv inte lyckats bli invald i den folkvalda församlingen, kommunfullmäktige, och som således saknar folkligt mandat. Han stoppar redovisningen av de förtroendevaldas arbete i den folkvalda församlingen, dit han själv misslyckats med att bli invald. Han borde vara den siste att ge sig på något sådant.

I Danderydsaktuellt publiceras beslut utan att det någonsin anges att det finns olika mening i ett ärende. Det framstår i informationsbladet som att alla varit eniga. Att det fanns ett annat förslag till lösning eller en avvikande mening finns aldrig redovisat. Enda undantaget är en gång om året då alla gruppledarna får ge sina synpunkter på budgetförslaget. Så länge det nu får fortsätta.

I informationsbladet ges också en felaktig bild av den demokratiska processen genom att man ger medborgarna intrycket att ärenden som skall avgöras i kommunfullmäktige har avgjorts i kommunstyrelsen. I det senaste numret av Danderydsaktuellt står till exempel under rubriken Ärenden i Kommunstyrelsen om ”Avveckling av gångtidsavgiften för dagbarnvårdare” vad kommunstyrelsen beslutat. Det finns ingen möjlighet för den vanlige medborgaren att av texten förstå annat än att frågan är avgjord. Men så är det inte. Frågan avgörs i fullmäktige och ingen annanstans. Medborgarna blir direkt vilseledda av kommunens information. Enligt uppgift arbetar inte informationsavdelningen självständigt utan får direktiv om vad som skall skrivas.

Bredvid ovanstående finns rubriken Nästa fullmäktige. Där finns ingen, och brukar inte finnas någon, redovisning av vad som skall behandlas på fullmäktiges sammanträde trots att detta är den enda direktvalda och högsta beslutande församlingen. Dessutom är det den enda där medborgarna har möjlighet att närvara vid och följa de förtroendevaldas arbete. Ingen som läser Danderydsaktuellt kan förstå att det är just på detta möte som en eventuell avveckling av gångpengen skall beslutas.

I det senaste numret av Danderydsaktuellt upptas drygt en tredjedel av sidan sex av två bilder. På den första visas kommunalrådet när han tillsammans med tre andra herrar trycker på knappen för första sprängskottet för nya Tennis- och Curlinghallen. Den andra bilden visar två andra herrar nämligen socialnämndens och tekniska nämndens ordförande när de ”klipper bandet” på det nya gruppboendet i Anneberg.

Det undandrar sig min bedömning om Danderydsborna anser att det är angeläget för dem att få veta vilka herrar som utför dessa ”väsentliga uppgifter”, men jag ifrågasätter om de kan tycka att det är viktigare än att olika åsikter i den demokratiska processen redovisas. Mot bakgrund av det som nu hänt finns det anledning att fråga vem som har bestämt denna publicering.

Samma dag som ovan redovisade beslut fattades fanns i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet en hel annonssida införd från Stockholms läns landsting. Tre olika ärenden som skall behandlas vid landstingsfullmäktigemötet redovisas särskilt. Under rubriken ”Statligt tillskott i två år” refereras landstingsstyrelsens förslag till beslut som landstingsfullmäktige skall ta ställning till vid sitt sammanträde den 8 juni. På lika stor plats redogörs för de övriga partiernas avvikande uppfattning. I ett annat ärende redovisas till och med ett särskilt yttrande.
Dessutom publiceras på samma sätt som hittills gjorts i Danderydsaktuellt kortfattat innehållet i inlämnade motioner (17 stycken) som skall behandlas. Utöver detta redovisas alla interpellationer (nio stycken). Medborgarna får således en mycket bra information om vad som skall avhandlas och kan utifrån denna information bestämma om de skall lyssna på detta sammanträde med landstingsfullmäktige. Förutsättningen för att medborgarna överhuvudtaget skall bli intresserade av att följa den demokratiska processen är naturligtvis att man berättar vad som skall avhandlas.

Det är med förstämning jag konstaterar att den socialistiska majoriteten i Landstinget är mer rädd om de demokratiska aspekterna och medborgarnas berättigade rätt att få veta vad de förtroendevalda uträttar än man är i det borgerliga Danderyd. De skulle ju nämligen också liksom m och kd nu gör kunna använda sin majoritet för att hindra detta.

Redan 1994 motionerade jag om att ”kommunen skulle upprätta en databas, där underlag för beslut och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder finns samlade så att Danderydsborna från sina egna datorer eller från på biblioteken uppställda datorer kan hämta information i de ärenden som intresserar dem”.
I motionen stod bland annat ”Jag har en idealbild av det öppna samhället där det är full insyn i beslut som fattas, där medborgaren kan följa besluten i detalj och se vilka uppgifter de som fattade besluten hade tillgång till”.

Motionen besvarades 1995 12 11. Fullmäktiges beslut var ”Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kommunal IT-strategi och att Siv Sahlströms förslag om en kommunal databas skall prövas i detta sammanhang”.

En del av det som föreslogs i motionen har ju förverkligats även om det tog tid innan fullständiga protokoll lagts ut på hemsidan. Men när jag i samband med diskussioner om datastrategin åter väckt frågan om att lägga ut underlagen för besluten har det stött på starkt motstånd. Det har sagts vara en besvärlig och dyrbar hantering. Det är därför med viss förvåning jag kunde konstatera att när kommunalrådet nu yrkade samma sak behövdes det varken någon konsultinsats, kostnadsberäkning eller några extra pengar för att genomföra detta. Det syntes nu plötsligt lätt och gesvint gjort.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern