Reservation mot kommunstyrelsens beslut om
Yttrande över överklagande av detaljplan för kv Skorstenen och del av kv Hamnen m m
.

Under punkt 1 skriver kommunstyrelsen ”Den av länsstyrelsen föreslagna ändringen av planbestämmelsen ’skola’ kom att istället erhålla planbestämmelsen ’skola, ej förskola eller grundskola”. Vidare skriver styrelsen ”Klagandena gör gällande att användningen i utställt planförslag ’gymnasieskola’ har i detaljplanen ändrats till ’fri skolverksamhet’. Detta är helt felaktigt.”

Av byggnadsnämndens protokoll 02 12 10 framgår att revideringar föreslås i sex punkter. Punkt fyra lyder ”Användningen av skolområdet preciseras så att det framgår att det inte får användas till annan verksamhet än gymnasium”. Detta förslag till revidering har utan ändring passerat förtroendemannaberedningen, i vilken sex av byggnadsnämndens ledande partiföreträdare sitter.

På ordförandens förslag beslöt emellertid byggnadsnämndens majoritet på ovannämnda sammanträde (02-12-10) ändra detta beslutsförslag till ”med ändringen att skolverksamheten inte skall omfatta förskola eller grundskola”. Detta var den enda ändring som byggnadsnämnden gjorde. Och den gjordes oförberett vid sittande bord.

De klagande skriver att det innebär ”fri skolverksamhet utöver förskola och grundskola”. Det är en exakt beskrivning. Vilken annan inskränkning skulle annars denna formulering kunna innebära? Det har i ovannämnda protokoll (sammanträdet 02-12-10) också noterats att det föreligger en skrivelse från Klart Skepp Marinteknik AB daterad 2002-12-09 (dagen före sammanträdet). Denna skrivelse låg på byggnadsnämndens bord. I denna skriver Klart Skepps VD Anders Paulsen ”Hej! Inför BN:s beslut om KV Skorstenen på tisdag har vi förslag på en smärre justering. Planbestämmelserna säger att det får bedrivas ’Skola, endast gymnasium’. Vi vill att man ändrar denna text till ’Skola, endast gymnasium och vuxenutbildning’.”

Kommunstyrelsen hänvisar till planbeskrivningen där det står att syftet med planen var att utöka skolverksamheten från 290 elever till 450 elever fördelade på fyra gymnasieprogram och två eftergymnasiala utbildningar. Men det är ju inte vad byggnadsnämnden och sedan fullmäktige beslutat. I beslutet står skolverksamhet som inte skall omfatta förskola eller grundskola. Det är den enda inskränkningen. Jag delar de klagandes uppfattning att en så vid användning som den nya bestämmelsen ger borde ha ställts ut på nytt. Det är en väsentlig förändring.

Anders Paulsen har alltså inte bara blivit tillgodosedd med den ändring han begärt utan han har fått en ännu vidare ram för sin verksamhet. Det innebär en stor ekonomisk fördel för honom. Kommunstyrelsen skriver för övrigt på flera ställen om Anders Paulsen som ”företrädare för Marina läroverket/Klart Skepp”. Han är VD för Klart Skepp/Marina läroverket - koncernen och har stora ekonomiska intressen i verksamheten i Stocksunds Hamn.

Det tycks helt klart att orsaken till den generösa ändringen som gjordes på sammanträdet är Anders Paulsens brev. Att han som ledamot i byggnadsnämnden visserligen lämnar sammanträdesrummet under förebärande av jäv, men samtidigt är närvarande och direkt påverkar beslutet genom ett skriftligt meddelande, som ligger på byggnadsnämndens bord när sammanträdet börjar är inte acceptabelt. Planförslaget var utställt 2002-10-07 – 11-04, det vill säga i fyra veckor. Alla – även Anders Paulsen – hade således gott om tid att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget till byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen skriver under punkt 8 ”I den händelse klagandens påstående om jäv skulle godtas skulle det innebära att Anders Paulsen skulle förvägras sin lagliga rätt att yttra sig i planärendet”. Verkligen? Enligt min mening skulle det istället innebära att Anders Paulsen liksom övriga Danderydsbor måste följa de lagar och bestämmelser som gäller; i detta fallet att liksom övriga medborgare inkomma med synpunkter i tid under utställningstiden och inte – för sent – direkt till sammanträdet.

Styrelsen skriver ”Enligt kommunens mening föreligger inte jäv i den nu redovisade aktuella situationen”. Enligt en vanlig medborgares (i detta fall många medborgares) mening föreligger jäv.

Kommunstyrelsen skriver under punkt 7 ”En översiktsplan är inte rättsligt bindande vid utarbetande av en detaljplan. Enligt 5 kap 24§ 1 st pkt 2 och 5 kap 26§ andra stycket PBL skall kommunen i samband med detaljplanearbetet uppge om planen avviker från översiktsplanen och om så är fallet ange skäl för avvikelsen i planbeskrivningen”. Översiktsplanen antogs av fullmäktige den 12 april 1999. Det är riktigt att en översiktsplan inte är rättsligt bindande. Det är däremot en detaljplan. I detta fall följdes översiktsplanen upp av en ny detaljplan för Stocksunds Hamn. Den vann laga kraft 2000-07-05.
Såvitt jag minns har Danderyd aldrig tidigare ändrat en detaljplan innan genomförandetiden gått ut. Inte heller en av de tjänstemän som varit längst i tjänst inom stadsbyggnadskontoret kan på min fråga påminna sig något sådant fall.

Däremot har vi vid flera tillfällen diskuterat och avvisat förslag till detaljplaneändring med motiveringen att genomförandetiden inte gått ut. Det har även gällt fastigheter som kommunen är ensam ägare till. När man gör en ny detaljplan är det ett kontrakt man sluter mellan medborgarna och deras förtroendevalda. De måste kunna lita på det kontraktet. De skall veta vad som kan hända i deras omgivning. När arbetet med 2000 års detaljplan pågick utlovades dessutom på samråd med Danderydsborna att det inte skulle byggas mer i hamnen. Vi har en detaljplan för Stocksunds Hamn som ännu inte fyllt fyra år och som således har en genomförandetid kvar på drygt 11 år. Detta kontrakt med Danderydsborna borde liksom i andra fall respekteras.

Länsstyrelsen skriver ”behovet av den planerade bebyggelsen är tillräckligt dokumenterat och lokaliseringen lämplig enligt 3 kap 1§ MB eftersom skolans marina inriktning gör en placering i en hamnmiljö naturlig”. Vad Länsstyrelsen avser med att behovet är tillräckligt dokumenterat framgår inte. Det finns tre gymnasieskolor i Danderyd. Vi har Danderyds gymnasium, Viktor Rydberg och Marina läroverket. Det sistnämnda har för övrigt bara 15 elever från Danderyd. Något behov av ytterligare gymnasieplatser i Danderyd finns alltså inte.

I ett tjänstemannayttrande från tekniska kontoret står ”Avgörande för kommunens ställningstagande bör dock vara om de av Klart Skepp Marinteknik AB påtalade undervisningsfördelarna anses vara av sådant kommunalt undervisningsvärde att ett utökat engagemang är motiverat”. Och svaret på detta är enkelt; det är inte ur kommunal synpunkt motiverat att bygga en ny stor skola åt Klart Skepp. Vi har överskott på platser i gymnasieskolan.

Under punkt 6 skriver kommunstyrelsen ”Vad klagandena har uppgivit om de olika aktiviteterna inom planområdet är enligt kommunens mening i full överensstämmelse med detaljplanen och strider inte heller mot detaljplanens grundförslag”.

Den nu överklagade planen har inte vunnit laga kraft och det innebär att det är 2000 års plan som gäller. De aktiviteter som nu pågår inom hamnområdet är inte i överensstämmelse med denna plan. Jag utgår från att det är detta de klagande avser. Om den nu överklagade planen vinner laga kraft kommer nämligen dessa verksamheter att bli planenliga.
Under arbetet med 2000 års detaljplan skickade Anders Paulsen ett remissvar per fax till stadsbyggnadskontoret. Där står bland annat följande ”Eftersom vi har deltagit i delar av planarbetet och haft möjlighet att framföra våra åsikter, och fått gehör för dessa, anser vi att detta är ett bra planförslag.”

Planen vann som ovan sagts laga kraft 2000-07-05. 2000-10-20 inkom till byggnadsnämnden en ansökan om bygglov för elevmatsal och avfallsbyggnad. Ansökan är undertecknad av byggnadsnämndsledamoten och Klart Skepps VD Anders Paulsen. Han begär bygglov för en elevmatsal som strider mot den tre månader gamla detaljplanen, som han efter att ha ”deltagit i delar av planarbetet” förklarat sig nöjd med. Det är Danderyds kommun och inte Anders Paulsen som är fastighetsägare (vilket också är noterat på ansökan). Det var också Danderyds kommun som skulle betala och äga byggnaden, som han begärde bygglov för.

Bygglovansökan behandlades enligt delegationsbeslut 2001-02-08. Handläggande tjänsteman skriver ”Enligt planen får det aktuella området användas för anordningar tillhörande småbåtshamn. Ansökan avser nybyggnad av soprum samt matsalsbyggnad för elever hos Klart Skepp marinteknik. Användningssättet av den aktuella byggnaden för matsal strider mot detaljplanebestämmelserna. Avvikelsen kan inte betraktas som ’mindre’. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är dock berett att tillstyrka ett tidsbegränsat bygglov på 5 år för användning av byggnaden för matsal vilket har accepterats av sökanden”.

Därefter har denna matsalsbyggnad för skolelever blivit restaurang med spriträttigheter. Någon ansökan för ändrat användningssätt för restaurang finns inte på stadsbyggnadskontoret, som uppger att det är lagligt att använda lokalen för restaurangverksamhet trots att det tidsbegränsade bygglovet enligt ansökan gäller ”elevmatsal”.

Under punkt 9 skriver kommunstyrelsen ”En matsal, ett förråd och två sjöbodar samt en husbåt inom vattenområde har övergått med gällande byggrätter från planen år 2000 till nu aktuell plan”. Uppgiften är således felaktig. Det finns ingen byggrätt för matsal/restaurang i planen från år 2000. Byggrätten gäller som ovan redovisats ett förråd. Därför hävdar jag i motsats till vad kommunstyrelsen gör under punkt 1 att det är en omständighet som skall beaktas i planärendet.

Under punkt 8 skriver Kommunstyrelsen ”Vad klagandena uppger om Q-märkt bebyggelse inom planområdet är helt felaktigt. Som framgår av handlingarna i planärendet blev den nu aktuella byggnaden Q-märkt i och med att den nu antagna planen antogs.” Kommunstyrelsens uppgift är oriktig.

Vid besök på stadsbyggnadskontoret den 13 april visades för mig två detaljplanekartor dels för 2000 års detaljplan dels för den som nu är överklagad. På båda dessa kartor är elverksbyggnaden utmärkt med Q. Jag förutsätter att stadsbyggnadskontoret visar mig relevant material och kan således konstatera att elverksbyggnaden belades med Q redan i detaljplanen från år 2000. Det är alltså inte de klagande som ”helt felaktigt” uppger saker utan kommunstyrelsen som orättfärdigt beskyller klagandena för felaktigheter.

I stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande inför behandlingen av 2000 års detaljplan står även ”Syftet med planförslaget är att införa planbestämmelser som överensstämmer med nuvarande användning, småbåtshamn och varvsverksamhet och säkra äldre byggnads kulturhistoriska värde (kursiverat av mig).”

Kommunstyrelsen skriver under punkt 9 ”Eftersom kommunen som enda berörda sakägare inte har någon erinran mot ändringen så kan det inte heller vara en otillåten ändring”. ”Kommunen” är alla vi Danderydsbor. Danderydsborna företräds i fullmäktige av sina valda ombud. Den nu överklagade detaljplanen antogs med röstsiffrorna 24-21. Det innebär att i varje fall nästan hälften av Danderydsborna, eller om man använder kommunstyrelsens vokabulär halva kommunen, har mycket starka erinringar mot detta detaljplaneförslag.

Dessutom måste Stocksunds hembygdsförening med namnet Sällskapet Amorina nämnas. Kommunstyrelsens majoritet skriver om Hembygdsföreningen och Sällskapet Amorina och att dessa organisationer inte har klagorätt. Stocksunds Hembygdsförening heter Sällskapet Amorina och det rör sig således om en organisation inte två som kommunstyrelsen skriver. Jag kan inte acceptera att denna förening, med cirka 500 medlemmar, som så djupt och på så många olika sätt engagerat sig för Stocksund inte skulle räknas i detta sammanhang. Oavsett juridiken i detta tycker jag det är orimligt.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern