Reservation mot kommunstyrelsens beslut om planuppdrag för utvidgning av arbetsområdet norr om gymnasiet.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkande att

1. Ärendet remitteras till Naturskyddsföreningen i Danderyd och Skötselrådet för att inhämta deras synpunkter på förslaget till planuppdrag.

2. Ett offentligt möte anordnas för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter på förslaget till planuppdrag.

Gällande detaljplaner anger park-naturpark-naturmark. Arbete med en ny översiktsplan har just påbörjats. Vi anser att det bästa vore att helt vänta med detta tills den nya översiktsplanen är klar. Det finns dock vissa problem inom området som skulle behöva lösas. Mot den bakgrunden har vi föreslagit att ärendet skall remitteras till Naturskyddsföreningen i Danderyd och Skötselrådet för att inhämta deras synpunkter. Dessutom anser vi att ett offentligt möte skall anordnas för att inhämta Danderydsbornas synpunkter innan planuppdraget ges. Vi beklagar att vi inte fick gehör för vårt yrkande.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern