Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om planuppdrag, Danderyds sjukhus.

Siv Sahlström yrkade

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för fastigheterna Sjukhuset 5, 6 och 7.

2. Byggnadsnämnden skall i planarbetet särskilt beakta lösningar som innebär att den västra delen av området som är strandnära och mest används som park skonas. Bara om det är absolut nödvändigt och inte går att hitta andra lösningar får denna mark tas i anspråk för bebyggelse.

Vi reserverar oss till förmån för detta yrkande. Kommunstyrelsen beslöt bifalla förslaget att ge ett planuppdrag i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

I den promemoria som byggnadsnämnden ställt sig bakom står bland annat ”Den långsiktiga utbyggnaden påverkar mest den västra delen av området som är strandnära och används mest som park inom området” och ”De åtgärder som redovisas i utvecklingsplanen skall prövas genom detaljplanering av hela sjukhusområdet”. I Locums anmälan om ny detaljplan för Danderyds sjukhus står ”På lång sikt finns behov av större utbyggnader främst mot parken”.

I ledningsstabens promemoria står också ”Den långsiktiga utbyggnaden kommer att påverka den västra delen av området som i dag är strandnära och används mest som park.”

När ett stort område skall planeras kommer varje del att ha betydelse för den slutliga helheten. Därför bör man inte dela upp planläggningen av ett stort område i delar utan från början ta ett helhetsgrepp på området. Om man delar upp planläggningen kan lösningar som man då finner bra direkt förhindra lämpliga eller bättre lösningar i ett senare skede.

Planeringen i den inledande fasen kan komma att påverka slutresultatet för hela området. Om man vill förhindra att den västra delen av området tas i anspråk för bebyggelse är det därför nödvändigt att redan nu markera detta. Man måste när den första etappen planläggs markera den principiella inställningen till hela området och vilka lösningar man vill att byggnadsnämnden skall eftersträva också långsiktigt.

Kommunstyrelsens ordförande begärde på grund av vårt yrkande att få lägga ett särskilt uttalande till protokollet där han skriver att ”Centerpartiets yrkande är helt obegripligt”.

Ett politiskt parti kan (får) inte yrka något, det är bara en person som kan framställa ett yrkande. Det var också vad som skedde i kommunstyrelsen där Danderydscenterns gruppledare på ett helt formellt korrekt sätt framställde sitt yrkande, vilket också framgår av kommunstyrelsens protokoll.

Det är inte något märkligt i att vi har olika uppfattning i en fråga men att kommunstyrelsens ordföranden inte begriper vilka analyser som måste göras och vilka slutsatser som kan dras utifrån den text som ligger som underlag för kommunstyrelsens beslut är däremot bedrövligt.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern