Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående återremiss samt tidpunkten från när Samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs skola om Djursholms samskola skall träda i kraft.

Danderydscentern föreslog återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag att bereda ärendet i enlighet med fullmäktiges nedanstående beslut 03 12 15.

1. Sedvanlig genomgång och prövning av remissinstansernas yttranden.

2. Omröstning bland lärarna för att utröna om de vill övergå till VRG eller ej.

3. Omröstning bland elever och föräldrar där de tillfrågas om de vill att VRG skall ta över undervisningen på Djursholms Samskola eller ej.

4. Analys av konsekvenserna för Mörbyskolan och Fribergaskolan om många lärare väljer att stanna kvar i kommunen.

5. Ekonomisk riskanalys av kostnaderna för kommunen om kommunen lägger ned driften av Djursholms samskola.

6. Andra analyser (t.ex av investerings- och renoveringsbehovet) och kontroller som kan behövas för ett fullgott beslutsunderlag.

När återremissyrkandet inte vann gehör yrkade Siv Sahlström

1. Kommunfullmäktige beslutar att övertagandet av huvudmannaskapet för undervisningen på grundskolenivå vid Djursholms samskola kan ske från och med den 1 juli 2005 under förutsättning att tillstånd att driva grundskoleverksamhet beviljats av skolverket senast den 31 december 2004.

2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt förslaget till samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs skola om Djursholms samskola.
Danderydscentern röstade således för samarbetsavtalet med VRG om Djursholms samskola men med den ändringen att övertagandet i stället skulle ske från och med den 1 juli 2005 det vill säga ett år senare. Nedan utvecklas motiven för vårt ställningstagande.

Den 16 juni 2003 beslutade kommunstyrelsen enhälligt ”uppdra åt ledningsstaben att uppta förhandlingar med Stiftelsen Viktor Rydbergs skola”. Patrik Nimmerstam (c) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget 1. Förhandlingarna syftar till att för föräldrar och personal klarlägga vad ett övertagande innebär. 2. Föräldrar och personal skall kontinuerligt informeras om förhandlingarna. 3. Om ett avtalsförslag framförhandlas skall det underställas en omröstning bland föräldrar och personal som underlag för kommunstyrelsens ställningstagande. Detta yrkande vann tyvärr inte gehör. Patrik Nimmerstam (c) och Lovisa Eriksson (c) reserverade sig till förmån för yrkandet.

För att man skall kunna fatta ett väl grundat beslut krävs ett fullgott beslutsunderlag. När frågan första gången diskuterades i kommunstyrelsens arbetsutskott före kommunstyrelsens ovannämnda sammanträde framhöll jag bland annat att vi måste utreda vilka konsekvenser det skulle få för eleverna på Friberga- och Mörbyskolorna om vi lade ner Djursholms samskola och överlät lokalerna till VRG. Och hur vi skulle klara vår skyldighet att erbjuda alla Danderydsbarn plats i en kommunal skola.

Detta avfärdades med att vi inte kunde lägga ner arbete på att gå igenom dessa aspekter innan vi visste om VRG skulle överta Samskolan i någon form. Det skulle vi göra när vi visste om det skulle bli något av. Det beskedet bidrog till att invagga mig i den tron att frågan till slut skulle belysas på ett grundligt sätt. Men så har inte skett. Ett sådant underlag finns inte framtaget i dag. Det är orsaken till att vi tvingats begära återremiss för att få fram ett fullgott beslutsunderlag. Det naturliga hade varit att detta underlag tagits fram parallellt med förhandlingarna med VRG.

Vi fick också i juni besked om att skolverkets andra del av tillståndsprövningen, nämligen rätten för VRG att få skolpeng, inte skulle bli klart till skolstarten 2004. Men vi fick också veta att det inte var något hinder för oss att ändå betala ut skolpengen till VRG. Vi ansåg då att det är självklart att vi under sådana förhållanden skall betala ut skolpeng till VRG.

Däremot var det inte tal om att vi skulle lägga ner vår grundskola i Djursholm, det vill säga Djursholms samskola och skriva på ett avtal innan skolverket givit VRG tillstånd att över huvud taget bedriva grundskoleverksamhet. Denna första del av tillståndsprövningen är för övrigt inte ens påbörjad. Någon ordning måste det ändå vara. Dessutom är det oetiskt att börja marknadsföra en skola och ta emot anmälningar utan att ha det första nödvändiga tillståndet för att få bedriva grundskoleverksamhet.

Vår återremiss har inte lett till någonting. Majoriteten har helt enkelt vägrat effektuera vår begäran att få ett fullgott underlag för beslutet. Det vi efterfrågat är ett sakligt underlag, det vill säga det vi begärde i mycket god tid nämligen redan i juni.

När Riksdagen för ett år sedan beslöt införa möjligheten att begära minoritetsåterremiss måste man ha haft någon avsikt med det. Annars skulle man inte ha infört den möjligheten. Det måste vara någon skillnad mellan en minoritetsbordläggning, som redan tidigare fanns, och en minoritetsåterremiss.

Det ankommer på oss förtroendevalda att se till att vi har ett tillräckligt bra underlag för att fatta välgrundade beslut. Det innebär inte bara en rättighet, utan jag skulle vilja påstå en skyldighet, att begära återremiss om man bedömer att beslutsunderlaget är otillräckligt eller undermåligt. Majoriteten tvingar oss nu ta ställning till detta stora ärende på mycket dåligt beslutsunderlag.

Vi beklagar den oskickliga – och formellt tveksamma – hanteringen av ärendet som den sittande majoriteten nu visar. Den bäddar för problem och motsättningar som inte hade behövt uppstå om man visat ett bättre handlag och respekt för den demokratiska processen i djupaste mening.

Vi är mycket positiva till VRG. De har ju visat att de kan driva skola. Visserligen är det skillnad att driva gymnasium och högstadium, men de hade inte någon erfarenhet av att driva gymnasium när de startade och de har lyckats mycket bra. Det finns inte någon anledning att tro att de inte skulle lyckas lika bra med högstadiet. En fördel med VRG är också att det är en stiftelse. När vi nu ska privatisera en av våra högstadieskolor så är det ingen vi hellre skulle vilja se driva den än just VRG.

Men nu är ju det här en fråga inte bara för Samskolan utan för alla våra högstadieskolor. Alla barn som skall börja i högstadiet måste nu erbjudas plats i Mörby- eller Fribergaskolorna. Dessutom måste alla elever som i dag går i Djursholms samskola det vill säga de som skall upp i åttan och nian också erbjudas plats i någon av dessa skolor. Vi kan inte överföra eleverna som går i en kommunal skola till en friskola. Vi är således skyldiga att informera dem och i god tid erbjuda dem en plats i en kommunal skola. I dag är dessa skolor fulla. Och vi vet att många ungdomar velat gå i dessa två skolor.

De lärare som inte vill följa med till VRG måste också erbjudas plats i någon av dessa skolor. Det innebär att lärare som i dag arbetar i Friberga- eller Mörbyskolorna och som har kortare anställningstid måste sluta. Och det påverkar naturligtvis också eleverna i dessa skolor.

Vår bedömning är att det inte är möjligt att stiftelsen kan överta undervisningen från hösten 2004. Våra två skäl är:

1. Vi behöver mer tid att förbereda detta för att minimera eventuella negativa följder för ungdomarna som går i Friberga- och Mörbyskolorna. Det är som vi ser det absolut nödvändigt mot bakgrund av att vi inte har något underlag för vilka konsekvenser det inledningsvis kommer att få. Vi har ansvar för att alla Danderyds barn och ungdomar får en god utbildning och en trygg skoltid. Med så kort framförhållning kan det dessutom bli väldigt dyrt för Danderyds skattebetalare och vi vill minimera de ekonomiska riskerna för kommunen.

2. VRG har i dag inte tillstånd att bedriva grundskoleverksamhet. Ett sådant tillstånd anser vi måste finnas innan man erbjuder elever plats i skolan.

Det finns ingen anledning att forcera fram igångsättandet av detta. Det viktiga är att alla i god tid vet vad som gäller och vad som kommer att hända och kan inrätta sig efter det. Det skapar trygghet och lugn hos såväl elever som föräldrar och personal.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern