Särskilt uttalande från Danderydscentern
angående planuppdrag för barnstuga på
tennishallstomten.

Gällande detaljplan antogs av byggnadsnämnden 1999-10-26. Arbetet
med den var inte oproblematiskt. Många närboende hade synpunkter
på och invändningar mot förslaget. Inte mindre än åtta år av
detaljplanens genomförandetid återstår. Medborgarna måste kunna
lita på att detaljplanerna gäller.

I detta fall ifrågasätter vi dock om inte den ändring av detaljplanen
som nu diskuteras skulle vara av godo för de kringboende. I motsats
till de olika hallar som av och till varit på tal att förlägga till denna
plats borde en barnstuga som bara är igång dagtid vardagar, aldrig
på helger och kvällar, vara ett mycket bättre alternativ för de
kringboende än en verksamhet som skulle pågå även hela helgerna
och sent in på kvällarna.

Om de närboende inte accepterar en planändring anser vi att
kommunen bör söka ett annat läge för barnstugan. Genomförande-
tiden måste respekteras om kommunen inte kan komma överens med
de kringboende.

Kommunen har behov av barnomsorgsplatser inom Västra
Danderyd. Till hösten finns i Danderyds församlingsgård lediga
lokaler som kommunen skall hyra och som tillgodoser behovet av
platser. Där finns också utmärkta lekmöjligheter på baksidan av
gården. Det är således inte någon akut brist på barnomsorgsplatser.
Dessutom tar det lika lång tid att göra en detaljplan oavsett var en ny
barnstuga skall ligga.

Till sist vill vi påpeka att det är ytterst angeläget att man noga stude-
rar naturen inom området och att t ex den björkdunge som ligger
mot Edsviksvägen bevaras.


Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern