Interpellationer och enkla frågor från ledamöter för Danderyscentern

2000-01-31

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande om närvaron på hemvisten

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående hemtjänstens ansvar för städning m m

2000-02-21

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utbyggnad av Mörbylund

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående villkoren för återvinningsstationer

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande om närvaron på hemvisten

2000-03-27

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande om avgifterna i musikskolan

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående de äldre trygghetslarmens funktion efter millennieskiftet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående pensionärsbostäderna i Enebyberg


Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående utredning om fritidsgårdsverksamheten

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utredning om fritidsgårdsverksamheten

2000-09-25

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande angående den nya cykelbanan utmed Noragårdsvägen

Interpellation till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående boende i Rinkebyskogen

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående tillgängligheten til socialnämndens protokoll på bibliotek

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående upprättat köpekontrakt om försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg

2000-10-23

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Interpellation till kommunalrådet Björn Hamilton angående ny gång- och cykelbro över Stocksundet och bevarande av pelare på Solnasidan

2000-12-10

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående servering av nötkött vid daghem och skolor

Interpellation till produktionsstyrelsens ordförande angående evakuering av förskolan Gullvivan i Mörbylund

Interpellation till Miljö- och Hälsoskydds- nämndens ordförande angående sanering av blyhagel runt Jaktskyttebanan i Rinkebyskogen

Interpellation till Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande angående besprutning för att förhindra klotter i gångtunneln vid Ösby station