Motioner lagda i kommunfullmäktige  av Danderydscentern

2005-03-14

Þ          Motion om att revidera och modernisera Danderyds lokala ordningsstadga

Þ          Motion om att utarbeta ett formulär där Danderydsborna efter ett avslutat ärende elektro-
niskt på kommunens hemsida, direkt på platsen eller per post på ett enkelt sätt kan värdera det bemötande de fått i samband med att deras ärende behandlats på en förvaltning

Þ         Motion om att i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträde i god tid före beslut
anordna temadiskussioner i viktiga principiella frågor och att inbjuda övriga Danderyds-
bor att delta i diskussionerna

Þ         Motion om att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden utarbeta regler och riktlinjer för tekniska nämndens arbete

 

2005-05-07

Þ         Motion om att minska genomfartstrafiken på Enebybergsvägen genom att begära att
Täby kommun avleder trafiken norr om Danderyd via Enhagsvägen mot E18