Reservationer lagda under 2009 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om tomtförsäljningen inom Rinkebyvägens arbetsområde

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka vår motion om att utarbeta riktlinjer för vilka miljökrav som skall ställas på byggnationen när kommunen säljer mark för exploatering

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om mark- och exploateringsavtal - tilläggsöverenskommelser och planuppdrag för handelsträdgård

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för våra förslag till ändringar i detaljplanen för Cedergrenska fastigheten

Reservation mot arbetsutskottets beslut om Mörby centrum, exploateringsavtal

Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun

Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller planuppdraget Enebyängens handelsområde, tilläggsuppdrag för handelsträdgård

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om kompletterande direktiv till pågående planuppdrag för Församlingsgården, Danderyds församling

Reservation mot kommunstyrelsens hantering av och beslut om Mörby Centrumprojektet

Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Reservation från Danderydscenterns ledamöter mot kommunstyrelsens beslut om yttrande över remiss - Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Stockholms län

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om avsiktsförklaring om Mörby centrum

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan Tranholmen 1:91, Stocksund

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om nybyggnation av förskola på Lärkstigen 73, Tranholmen

Reservation från Danderydscentern mot majoritetens beslut om budget för 2010

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att bevilja bidrag till Djursholms kapell

Reservation till förmån för vårt yrkande att "Avsiktsförklaring om genomförande av utvecklingen av Mörby Centrum" skall avslås

Särskilt uttalande från Danderydscenterns fullmäktigegrupp om Stockholms Ström - Intentionsavtal om Danderyds andel i finansieringen av projektet samt beslut om medfinansiering